نویسنده = پرویز رضوانی مقدم
تعداد مقالات: 3
3. ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-36

10.22059/ijfcs.2015.54043

سید محمد سیدی؛ محمد خواجه حسینی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید شاهنده