موضوعات = اکولوژی گیاهان زراعی
تعداد مقالات: 58
55. بررسی تأثیر روش‌های ارگانیک کوددهی بر کیفیت و کمیت علوفۀ تاج‌خروس (Amaranthus spp. L.)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 585-593

10.22059/ijfcs.2017.125602.653879

محمدرضا محمدی تودشکی؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح