نویسنده = معروف خلیلی
تعداد مقالات: 5
1. اثر انواع کود دامی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کلزا در شرایط آبیاری با پساب تصفیه شده شهری

دوره 52، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 55-65

10.22059/ijfcs.2020.300038.654705

مریم چایچی؛ معروف خلیلی؛ ابوالفضل توسلی؛ محمدرضا نقوی


5. شناسایی QTL‌ها و ارزیابی شاخص‌های سادۀ کمیت و کیفیت عصارۀ مالت دانۀ جو

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 201-212

10.22059/ijfcs.2014.51899

معروف خلیلی؛ محمود تورچی؛ سعید اهری زاد؛ محمد مقدم؛ سید علی پیغمبری