اثر انواع کود دامی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کلزا در شرایط آبیاری با پساب تصفیه شده شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر انواع کودهای دامی و آبیاری با پساب تصفیه شده شهری زابل، آزمایشی در سال 96-1395 در شرایط مزرعه اجرا گردیدآزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل انجام شدتیمارهای آزمایشی شامل نوع آبیاری در دو سطح I1: آبیاری با آب معمولی، و I2: آبیاری با پساب تصفیه شده شهری به عنوان فاکتور اصلی و نوع کود دامی در چهار سطح M1: بدون مصرف کود، M2: کود گاوی (40 تن در هکتار)، M3: کود گوسفندی (30 تن در هکتار) و M4: کود مرغی (20 تن در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که آبیاری با پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش 74/10 درصدی ارتفاع بوته، 48/31 درصدی تعداد شاخه‌های فرعی و 70/9 درصدی تعداد خورجین در بوته شد و در بین کودهای دامی نیز مصرف کود مرغی به نسبت کود گوسفندی و گاوی به ترتیب به میزان 41/12 و 00/14 درصد ارتفاع بوته، 90/21 و 20/22 درصد تعداد شاخه‌های فرعی و 92/5 و 66/7 درصد تعداد خورجین در بوته را افزایش داد. از طرف دیگر، برای تیمارهای آبیاری با پساب مشاهده شد که بیشترین عملکرد علوفه‌ تازه، علوفه خشک، عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا به ترتیب با میانگین 18/10905، 98/1105، 36/2942 و 03/914 کیلوگرم در هکتار برای تیمار کود مرغی بدست آمد. مطالعه همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه کلزا با اکثر صفات اندازه‌گیری شده همبستگی مثبت و معنیداری داشت که در این بین، بیشترین همبستگی بین عملکرد دانه با عملکرد روغن مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of manure types on characteristics of quantity and quality of rapeseed in the condition of irrigation with treated municipal wastewater

نویسندگان [English]

 • Maryam Chaeichi 1
 • Marouf Khalili 2
 • Abolfazl Tavassoli 3
 • Mohammad Reza Naghavi 3
1 1M.Sc, Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

To studying the effect of manures and treated municipal wastewater of Zabol, Iran, an experiment was conducted under farm condition in 2017. Experiment were performed as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments were included irrigation at two levels I1: irrigation with normal water, and I2: irrigation with treated municipal wastewater as the main factor and type of manures at four levels M1: no fertilizer consumption, M2: cow manure (40 tons per hectare), M3: Sheep manure (30 tons per hectare( and M4: Poultry manure (20 tons per hectare) as sub-factors. The experimental results showed that irrigation with treated municipal wastewater led to a 10.74% increase in plant height, 31.48% in the number of sub-branches and 9.70% in the number of capsules per plant. Among types of manures, the consumption of poultry manure compared to sheep and cow manure was increased 12.41% and 14.00% of plant height, 21.90% and 22.20% of the number of sub-branches and 5.92% and 7.66% the number of pods per plant, respectively. the other hand, for condition of irrigation with treated municipal wastewater, it was observed that the highest yields of fresh forage, dry forage, grain yield and oil yield with average of 10905.18, 1105.98, 2942.36 and 914.03 kg/ha was obtained for poultry manure treatmentThe study of correlation coefficient indicated that rapeseed seed yield correlated positively and significantly with most of the measured factors, which in between of these, the highest correlation was seen between seed yield with oil yield

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation
 • Oil
 • oil crop
 • Wastewater
 • yield
دوره 52، شماره 3
پاییز 1400
صفحه 55-65
 • تاریخ دریافت: 11 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1399