نویسنده = حمید دهقانی
بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-13

پیمان َشریفی؛ حمید دهقانی؛ علی مؤمنی؛ محمد مقدم


مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ‌های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 23-32

امیدعلی اکبرپور؛ حمید دهقانی؛ بهزاد سرخی لله لو


برآورد اثرات ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای برخی از صفات کمی در برنج

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم