مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ‌های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور بررسی پاسخ لاین‌های مختلف جو به شرایط متفاوت محیطی و تعیین پایداری عملکرد در آنها، بیست لاین امیدبخش جو در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در هشت ایستگاه تحقیقاتی سرد کشور به مدت دو سال (1387-1385) مورد مطالعه قرار گرفت. از پنج پارامتر پایداری مدل چند متغیره امی و پارامترهای پایداری شوکلا ( ) و بجپای (I) برای معرفی ژنوتیپ‌های پایدار استفاده شد. از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای ترسیم بای‌پلات رتبه پارامترها و گروه‌بندی آنها استفاده گردید. با استفاده از این پارامترها سه ژنوتیپ پایداری عمومی مناسبی را به همه محیط‌ها نشان دادند. از طرفی ژنوتیپ دیگری به عنوان ناپایدارترین ژنوتیپ شناخته شد. همبستگی بسیار بالایی بین رتبه پایداری پارامترها وجود داشت. همچنین با استفاده از نمایش بای‌پلات دو مؤلفه اول امی پایداری خصوصی ژنوتیپ‌ها مورد بررسی قرار گرفت. دو ژنوتیپ در ایستگاه‌های کرج و مشهد و ژنوتیپ دیگری در ایستگاه‌های جلگه‌رخ و اراک، سازگاری خصوصی بالایی را نشان دادند. در مجموع با استفاده از پارامترهای محاسبه شده یکی از ژنوتیپ‌ها به عنوان پایدارترین ژنوتیپ شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Univariate and Multivariate Stability Parameters of Barley (Hordeum voulgare L.) Promising Genotypes in Cold Climate of Iran

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Akbarpour 1
  • Hamid Dehghani 1
  • Behzad Sorkhi laleh lou 2
چکیده [English]

In order to study the response of barley lines to different environmental conditions and evaluate the stability of grain yield, 20 promising barley lines were tested bsed on randomized complete block design with 3 replications, at 8 research stations during two years in Iran (2006-2008). Five stability parameters of AMMI model and the univariate parameter indices contain Shukla and Bajpai were used to introduce the stable genotypes. For displaying biplot and classifying rank of parameters, a principal components analysis was used. By applying these parameters three genotypes showed a high general adaptation to all environments. One genotype was known as the unstable genotype in all environments. A high correlation was detected among the stability parameter ranks. Also the specific stability of genotypes was investigated by displaying the first two components of AMMI biplot. Two genotypes showed high specific stability to Karaj and Mashhad locations. One genotype showed the specific stability to Jolgherokh and Arak locations. In general, by estimated parameters one genotype was recognized as the most stable genotype in all environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMMI model.
  • Barley
  • Cold climate
  • Genotype×environment interaction
  • Stability parameters