نویسنده = فتوکیان، محمدحسین
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ژنتیکی برخی صفات فنولوژیک و ریخت‌شناسی در ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تجزیه لاین در تستر

دوره 52، شماره 1، بهار 1400، صفحه 49-58

10.22059/ijfcs.2020.239238.654364

مهدیه ارشدی بیدگلی؛ محمدحسین فتوکیان؛ حسن امیری اوغان؛ بهرام علیزاده


3. تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش کم آبی

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 191-197

سمیرا حاجیخانی؛ حسن حبیبی؛ فرید شکاری؛ محمدحسین فتوکیان