تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش کم آبی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 دانشگاه شاهد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

3 دانشگاه زنجان

چکیده

در این پژوهش اثر تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا چیتی مورد مطالعه قرارگرفت. آزمایش در مزرعة پژوهشی دانشگاه زنجان، به صورت فاکتوریل - کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی با 3 تکرار در تابستان 1385 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل اثر متقابل ارقام (تلاش و C.O.S-16) و اعمال تنش خشکی در مرحله گلدهی بود. فاکتور فرعی شامل پرایمینگ بذر (تیمار با پلی اتیلن گلیکول 6000 (فشار اسمزی 24- بار)، کلرمکوات کلرید با غلظت 2000 قسمت در میلیون، کلریدپتاسیم و نیترات پتاسیم 5/0 مولار و بذرهای شاهد (بدون پرایمینگ) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در شرایط آبیاری در رقم C.O.S-16تیمار با کلریدپتاسیم موجب افزایش معنی‌دار تعداد بذر در غلاف نسبت به شاهد گردید و از نظر وزن صد بذر در شرایط تنش، رقم تلاش تیمار شده با کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم کاهش معنی‌داری در مقایسه با شاهد (بدون پرایمینگ) نشان داد. در رقم تلاش در شرایط آبیاری همه سطوح تیمار کاهش عملکرد بذر معنی‌داری را نسبت به تیمار شاهد (بدون پرایمینگ) نشان دادند. در مجموع تأثیر عمده پرایمینگ بر رشد و ظهور گیاهچه بود و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش عملکرد بذر نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Seed Priming on Grain Yield and its Components of Spotted Bean Cultivars under Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

  • Samira Hajikhani 1
  • Hassan Habibi 2
  • Farid Shekari 3
  • Mohammad Hossein Fotoukian 2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of water stress and seed priming on seed yield and its components of spotted bean cultivars this study was conducted. The experimental design was implemented in a factorial–split plot based on RCBD with three replications at research field of Zanjan University in summer of 2006. Main factor was allocated to interaction between two cultivars (Tallash and C.O.S-16) and water stress at flowering stage. Sub factors were four seed treatments including KNO3, KCl, Chlorocholine Chloride (CCC) 0.5 molar and Polyethylene glycol (PEG6000,-24bar). Analysis of variance showed that grain per pod in C.O.S-16 cultivar with KCl treatment at irrigation conditions significantly increased in comparison to control (no- priming). In Tallash cultivar, KCl and KNO3 treatments under water stress condition reduced 100-seed weight significantly compared to control (no-priming). In Tallash cultivar under irrigation, all treatments including grain yield significantly reduced in comparison to control (no-priming). Overall, effects of priming was mostly on the seedling growth and establishment and no increase on seed yields was detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Bean
  • Drought stress
  • Grain yield and its components
  • Priming