ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی استان البرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه علوم خاک

3 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

بهره‌برداری صحیح از اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع اکولوژیک کشاورزی است. پژوهش حاضر به‌منظور تعیین توان اکولوژیک اراضی کشاورزی استان البرز از طریق شناسایی منابع اکولوژیکی اراضی و درنهایت مدل‌سازی توان اکولوژیک صورت پذیرفت. برای تهیه‌ی نقشه توان اکولوژیک، لایه‌های منابع اکولوژیکی مؤثر در کاربری‌های زراعت آبی، دیم، باغ و درختکاری طبق روش پارامتریک و سپس محاسبه ضریب اهمیت هر معیار با روش AHP و مقایسه دودویی معیارها تعیین شد. نقشه رقومی توان اکولوژیکی کشاورزی بر اساس وزن دهی و تلفیق نقشه‌ی معیارها به همراه لایه‌های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. نتایج نشان داد که از 6/22 درصد از اراضی که دارای توان مناسب زراعت آبی هستند. بر اساس ارزیابی نتایج برای باغ و درختکاری، 70699 هکتار اراضی مناسب هستند که در مقایسه با وضع موجود (33971 هکتار) حدود 36728 هکتار از اراضی کاربری دیگری دارند. توان اکولوژیک استان برای زراعت دیم 9064 هکتار مشاهده گردید که در حال حاضر بدون توجه به توان اراضی 20097 هکتار از راضی زیر کشت دیم است. درنهایت می‌توان به توان اکولوژیک بالای استان البرز در بخش کشاورزی اشاره نمود که متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی به سیاست‌های آمایش سرزمینی از همه این ظرفیت استفاده نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and determining the ecological potential of the Alborz province in terms of agriculture by Geographic Information System and Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

 • Monireh Bahrami 1
 • Fereydoon Sarmadian 2
 • Ebrahim Pazira 3
1 Soil science, Ph.D. Candidate at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Soil Science department
3 Professor of soil science at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Suitable and optimal land use requires an accurate assessment of agricultural ecological resources. Here the research process was done to determine the ecological potential of agricultural lands (EPAL) in Alborz province by identifying ecological resources and finally modeling ecological potential (EP). To prepare the EP map, the layers of effective ecological resources in the irrigated crop, dry farming, garden, and arboriculture uses, were determined according to the parametric method, and then the significance coefficient of each criterion was calculated by the AHP method and the couple criteria competition. The results showed that out of 22.6% of the lands in the province that are in the suitable class for irrigated agriculture, 6.7%, and 6.2% are in Savojbolagh and Nazarabad cities, respectively, and the rest of this area, is in the other uses. The cities of Savojbolagh and Nazarabad based on the results of ecological potential, a total of 70,699 hectares of land are suitable for gardening and arboriculture, which, according to the comparison with the current situation (33971 hectares) shows that about 36,728 hectares of agricultural lands in the province have a high ecological potential for gardening and tree planting. Unlike the other two lands, uses dry farming of 9064 hectares, which is currently satisfied regardless of the potential of 20097 hectares of land. Finally, we can point to the high EP of Alborz province in the agricultural sector, which, unfortunately, due to the lack of sufficient attention to land management policies, not all of this capacity is used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural utilization
 • Analytic Hierarchy Process
 • Ecological Potential
 • Geographic information system
 • Land-use Planning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 13 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1401