کلیدواژه‌ها = ریشه
پاسخ چیا (Salvia hispanica) به تنش غرقابی در مراحل اولیه رشد

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 171-182

10.22059/ijfcs.2019.275180.654578

مجتبی کریمی؛ امیرحسین قابشی؛ کرامت اله سعیدی


نقشه¬یابی ارتباطی صفات ریشه در جو

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 347-357

10.22059/ijfcs.2013.35122

رضا عطایی؛ ولی اله محمدی؛ علیرضا طالعی؛ محمد رضا نقوی