نویسنده = زارع، احمد
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی برهمکنش کود نیتروژن و دوزهای علف‌کش نیکوسولفورون بر عملکرد دانه و بیوماس ذرت

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 673-681

احمد زارع؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ محسن بهشتیان مسگران


2. شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389

حسن کریم مجنی؛ احمد زارع؛ اسحاق کشتکار؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده