اارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ورامین برای توسعه فعالیت‏های کشاورزی با استفاده از مدل اکولوژیکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و مناربع طبیعی

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: زراعت، اکولوژی

4 استاد گروه جنگل دانشگاه تهران

چکیده

شهرستان ورامین به دلیل نزدیکی با کلانشهر تهران، منطقه‏ای مهاجرپذیر است. این روند مهاجرپذیری، افزایش جمعیت و تغییر کاربری اراضی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر این شهرستان با برخورداری از شرایط فیزیوگرافی و پتانسیل آبی و خاکی مطلوب، ظرفیت بالایی برای توسعه کشاورزی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر توان اراضی منطقه با استفاده از مدل کاربری کشاورزی و مرتعداری ایران ارزیابی شد. ابتدا بر اساس مدل کاربری کشاورزی و مرتعداری ایران، مدل ویژه برای منطقه مطالعاتی تهیه شد. سپس نقشه‏های ارتفاع، شیب، جهت‏های جغرافیایی، خاک، تیپ و تراکم پوشش گیاهی منطقه در نرم افزار ArcGIS 10.4 تهیه، طبقه‏بندی و سپس تلفیق شدند تا در نهایت نقشه یگان‏های محیط زیستی با 863 واحد ساخته شد. در گام آخر، با مقایسه نیازهای کاربری‏ها با خصوصیات واحدها، کاربری بهینه هر واحد مشخص شد. نتایج نشان داد، از کل وسعت منطقه 12/33 درصد برای کشاورزی با توان درجه سه، 45/0 درصد برای کشاورزی با توان درجه پنج، 19/0 درصد برای مرتعداری با توان درجه یک، 54/0 درصد برای مرتعداری با توان درجه دو، 42/9 درصد برای مرتعداری با توان درجه سه و 93/54 درصد برای حفاظت متناسب می‏باشد (35/1 درصد از منطقه به کاربری مسکونی اختصاص داشت).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the ecological capability of the Varamin Region for the development of agricultural activities using Iran's ecological model

نویسندگان [English]

 • Nasrin Ziloee 1
 • Naser Majnoun Hossini 2
 • Mohammad Reza Jahansooz 3
 • Majid Makhdom 4
1 Ph.D student of Agronomy department, university of Tehran
2 Professor of Agronomy Department, University of Tehran
3 Professor of Agronomy Department, University of Tehran
4 Professor of Agronomy Department, University of Tehran forestry Department, University of Tehran
چکیده [English]

Varamin is a migratory region due to its close proximity to Tehran's metropolis. This trend has led to increase population and land use change. Conversely, having favorable physiographic conditions and favorable water and soil potential, this region has a high capacity for agricultural development. In this study, the ecological capability were evaluated using Iran's agricultural and rangeland applications model. First, a specific model based on Iran's agricultural and rangeland applications model, for regional studies has been prepared. Then, various maps of elevation, gradient, geographic directions, soil, vegetation type and vegetation density of the studied area prepared in ArcGIS 10.4 software and then the maps integrated into final plan of the environmental units with 863 units. In the last step, with comparison of applications requirement with properties of units optimal usage of each unit was determined. The results showed that from the total area of the region, 33.12% were suitable for agriculture with grade of 3; 0.45 percent with grade of 5; 0.19 percent for range management with grade of 1; 0.54 percent with grade of 2; 9.42 percent with grade of 3 and 54.93 percent were suitable for protection (1.35% of the area were allocated to settlements).

کلیدواژه‌ها [English]

 • land use planning
 • land suitability
 • environmental units
 1. Ahmadi Sani, N., Balighi, S., Javanmard, A. & Sohrabi, M. (2014). Study and comparison of ecological potential and current uses in lands located in south of urmia based on land use planning principles. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 24 (1), 127-137. (In Farsi)
 2. Alizadeh, A. (2015) Principles of applied hydrology (7th Ed.). Imam Reza University Press. (In Farsi)
 3. Ayubi, Sh. A. & Jalalian, A. (2014). Land evaluation (agricultural and natural resources use) (4th Ed.). Isfahan University of Technology. (In Farsi)
 4. Darvishsefat, A. A. & Pir Bavaghar, M. (2012). Applied GIS. Jihad University Press. (In Farsi)
 5. Dashti, Sh., Nazari Far, M. H. and Momeni, R. (2010) Investigation and zoning of climate in agricultural production using FAO land suitability assessment (Case study of Hamadan province). 11th Congress of Agronomy and Plant Breeding. 2-4 Aguste, Shahid Beheshti University, Tehran. (In Farsi)
 6. Iran Statistics Center. (2011). The results of the census of population and housing in the city of Varamin. (In Farsi)
 7. Jahani, A., Mokhdoum, M., Feghhi, J. & Etemad, V. (2012). Land use planning for forest management for multiple use (harvesting, ecotourism and protection) (case study: patom district of kheyrud forest). Journal of Town and Country Planning. 3 (5), 33-49. (In Farsi)
 8. Jihad Agriculture Organization of Tehran Province. (2015). Statistics Report of 2014-2015 Years. Statistics and Information Office of Jehad Agriculture Organization of Tehran Province. (In Farsi)
 9. Karamian, R., Payamni, K. & Ownegh, M. (2008). Preparation of strategic plan for the watershed of koohdasht in lorestan by using land use planning process. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 15 (2), 183-192. (In Farsi)

10. Kazemi, H., (2012). Agroecologocal capability zoning of golestan province for determination of suitable cropping pattern. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture Tarbiat Modares University. Iran. (In Farsi)

11. Lindenmayer, D. B., Fischer, J. & Hobbs, R. (2007). The need for pluralism in landscape models: a reply to Dunn and Majer. Oikos. 16, 1419- 1421.

12. Makhdoum, M. (2014). Land use planning (15th Ed.). Tehran University Press. (In Farsi)

13. Makhdoum, M., Darvishsefat, A. A., Jafar Zadeh, H. & Makhdoum, A. R. (2013). Environmental Assessment and Planning with Geographic Information System (GIS) (4th Ed.). Tehran University Press. (In Farsi)

14. Malakniya, R., Feghhi, J., Makhdoum, M., Zobeyri, M. & Marvi Mohajer, M. R. (2011). Preparation of a specific ecological capability model for strategic planning in kheyroud Forest. Journal of Environment Researches. 1 (2), 13-18. (In Farsi)

15. Maram, F., Zarafshani, K., Mirakzade, A. & Maleki, A. (2016). Assessment and ranking appropriate agriculture land: kermanshah township. Journal of Geography and Environmental Planning. 61 (1), 131-146. (In Farsi)

16. Mendas, A. & Delali, A. (2012). Integration of multi criteria decision analysis in GIS to develop land suitability for agriculture: application to durum wheat cultivation in the region of mleta in algeria. Computers and Electronics in Agriculture. 83, 117–126.

17. Ministry of Jihad-e-Agriculture (2008) Determination of optimal cultivar and crop cultivation pattern in Iran. Cultivation pattern and special crop office of Ministry of Jihad-e-Agriculture. (In Farsi)

18. Motiee Langroudi, H., Nasiri, H., Azizi, A. & Mostafaie, A. (2012). Modeling the ecological potential of land from the perspective of agricultural and rangelands using fuzzy AHP method in GIS (marvdasht city case study). Journal of Land use planning. 6, 101-124. (In Farsi)

19. Najafifar, A. (2012).The role of landuse planning in optimal management of zagros forests (case study: sarab darrehshahr catchment, ilam province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 19(4), 510-522. (In Farsi)

20. Nasiri, H., Alavi Panah, K., Matinfar, H. R., Azizi, A. & Hamzeh, M. (2012). Implementation of agricultural ecological capability model using integrated approach of PROMETHEE II and Fuzzy-AHP in GIS environment (case study: marvdasht county). Journal of Environmental Studies. 38 (3), 109-122. (In Farsi)

21. Nguyen T.T., Verdood, A., Tran, V.Y., Delbecque, N., Tran, T.C. & Ranst, E.V. (2015). Design of a GIS and multi-criteria based land evaluation procedure for sustainable land-use planning at the regional level. Agriculture, Ecosystems and Environment. 200, 1–11.

22. Noruzi Avargani, A., Noori, H. A. & Kiani Salmi, S. (2010). Assessment of environmental capacity for agricultural development (case study: choghakhor district, borujen city). Journal of Rural Research. 2, 91-116. (In Farsi)

23. Perpina, C., Martinez-Llario, J. C. & Perez-Navarro, A. (2013). Multi criteria assessment in GIS environments for siting biomass plants. Land Use Policy. 31, 326 – 335.

24. Pour Ahmad, A., Seyf Aldini, F. & Parnun, Z. (2011). Investigating the impact of immigration on land changes in islamshahr. Journal of Iranian Architecture and Urbanism. 6, 49-61. (In Farsi)

25. Radan, Z., Shariat, M., Landi, A., Jafarzade, N., Sanjarani poor, N. & Hosseini, S. (2017). Comparison ability between FAO and iran ecological models to estimate of capability ecological land for using pasture. Journal of Environmental Science and Technology. 18 (4), 90-102. (In Farsi)

26. Rashidi, A., Makhdoum, M., Feghhi, J. & Shrifi, M. (2011). Assessment of ecotourism in forests around the zaribar wetland using geographic information system (GIS). Journal of Environment Researches. 1 (2), 19-30. (In Farsi)

27. Reshmidevi, T. V., Eldho, T. L. & Jana, R. (2009). A GIS-integrated fuzzy rule-based inference system for land suitability evaluation in agricultural watersheds. Agricultural Systems. 101, 101 –109.

28. Shirmohammadi, I. (2015).Ecological capability assessment and development environmental impact assessment in karkas protected area by using destruction model by ecotourism planning and silviculture approach. M.Sc. Thesis. Faculty of Natural Resources University of Tehran, Iran. (In Farsi)

29. Zehtabiyan, Gh. R., Rafiee Emam, A., Alavi Panah, K. & Jafari, M. (2004). Investigating the groundwater of varamin plain to use irrigated agricultural land. Journal of Geographical Researches. 48, 91- 102. (In Farsi)

30. Zolekar, R.B. & Bhagat, V.S. (2015). Multi-criteria land suitability analysis for agriculture in hilly zone: remote sensing and GIS approach. Computers and Electronics in Agriculture. 118, 300 –321.