تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته بهاره کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد- کرج تهران –خیابان دولت(کلاه دوز)بین چهار راهقنات وکاوه،پلاک299،طبقه 5 واحد 18

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

3 کرَج- بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به‌منظور بررسی پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش کلزا در شرایط مختلف محیطی، سیزده ژنوتیپ بهاره کلزا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در چهار مکان (کرج، ساری، گرگان و زابل) طی دو سال زراعی (96-1394) ارزیابی شدند. تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی کافی بین تیمارهاست. در تجزیه واریانس مرکب، اثرات سال، مکان، سال×مکان و ژنوتیپ×مکان نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که ژنوتیپ‌های Simba، L104 وRGS003 بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب 3105، 3058، 3032 کیلوگرم در هکتار تولید کردند. برای تجزیه پایداری از روش‌های مختلف پایداری شامل روش‌های تک متغیره و رگرسیونی (جمعا 12 روش) استفاده شد. براساس تلفیق نتایج این روش ها، سه ژنوتیپ Simba، L104 وRGS003 پایدار و پرمحصول شناخته شدند. برای مطالعات تکمیلی توصیه می شود که از این ارقام پایدار و پرمحصول در اجرای آزمایش‌های تحقیقی-تطبیقی در مناطق هدف در شرایط زارعان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stabilization Analysis of Advanced Spring Canola Lines

نویسندگان [English]

 • Nasser Mazhari ravesh 1
 • Hassan Amiri Oghan 3
1 Master,s degree
2
3 Assistant Professor of Agricultural Research , Education and Extension Organization
چکیده [English]

To evaluate the grain yield stability of rapeseed promising lines in different environmental conditions, thirteen spring oilseed rape genotypes were assessed in a randomized complete block design with three replications in four locations (Karaj, Sari, Gorgan and Zabol) during two years (2015-2017). Simple analysis of variance showed that there was a significant difference between rapeseed lines in terms of grain yield at a probability level of 1%, which indicates that there is enough genetic diversity between them. In combined analysis of variance, the effects of year, location, year × location and genotype × location were also significant at 1% probability level. The comparison of mean grain yield showed that the rapeseed lines Simba, L104 and RGS003 produced the highest grain yield of 3105, 3058, 3032 kg ha-1, respectively. For stability analysis, different methods of stability including one-variable and regression methods (12 methods in total) were performed. Based on the integration of the results of these methods, three rapeseed lines Simba, L104 and RGS003 were stable and high yielding. For complementary studies, it will be recommended that these stable and high-yielding rapeseed lines be used in farm trials in target areas under farmer's conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genotype × environment interaction
 • Grain yield
 • oilseed rape
 • stability analysis
 1. Ahmadi, J., Vaezi, B. & Naraki, H. (2012). Stability analysis of oilseed rape under dry land and comparison of selection methods of stable genotypes using stability statistics. Crop Production (Agricultural Scientific Journal), 36:13-23. (In Farsi).
 2. Akcura, M., Kaya, Y. & Taner, S. (2005). Genotype-environment interaction and phenotypic stability analysis for grain yield of durum wheat the central Anatilian region. Journal of Agriculture, 29:369-375.
 3. Akcura, M., Kaya, Y. Taner, S. & Ayranici, R. (2006). Parametric stability analysis for grain yield of durum wheat. Plant soil environment, 52: 254-262.
 4. Amiri Oghan. H., Alemzadeh-Khoomaram, M. H. & Javidfar, F. (2004). Stability of seed yield in spring rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences 6: 203-214 (In Farsi).
 5. Amiri Oghan. H., Alemzadeh-Khoomaram, M. H., Javidfar, F. & Alizade, B. (2006). Determination of rank correlation coefficient among different stability parameters in yield trails in spring rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 16 (2): 107-114 (In Farsi).
 6. Buzza, G. C. (1995). Plant Breeding. In: Kimber, D. & McGregor, D. I.  (Eds.). Brassica oilseeds, Production and Utilization. CAB International. Wallingford, UK.
 7. Dashtaki, M., Yazdan Sepas, A., Najafi Mirak, T., Ghanadha, M. R., Jokar, R., Eslampour, M.,  Moaiedi, A., Kochaki, A., Nazeri, M., Abedi Oskoie, M. & Aminzadeh, Gh. (2004). Stability of grain yield and harvest index in winter and facultative bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. Seed and Plant Improvement Journal. 20: 263-279. (In Farsi).
 8. Eberhart, S. A. & Russell, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. Crop Science, 6: 36 – 40.
 9. Javidfar, F., Alemzadeh-Khoomaram, M. H., Amiri Oghan, H. & Azizinia, S. (2004). Yield stability analysis of winter canola (Brassica napus L.) genotypes. Seed and Plant Improvement Journal 20: 315- 328 (In Farsi).

10. Lin, C. S. & Binns, M. R. (1989). Comparison of unpredictable environmental variation generated by year and by seeding- time factor for measuring type 4 stability. Theoretical and Applied Genetics. 78: 61-64.

11. Lin, C. S., Binns, M. R. & Lefcovitch, L. P. (1986). Stability analysis: where do we stand? Crop Science, 26: 894-900.

12. Mahler, K. A. & Auld, D. L. (1991). Effect of production environment on yield and quality of winter rapeseed. In Proceeding of. 8th International Rapeseed congress, Saskatoon, Canada Pp. 978-983.

13. Mortazavian, M. & Azizi-Nia, S. (2014). Nonparametric stability analysis in multi environment trial of canola. Turk Journal Field Crops, 19: 108-117.

14. Pourdad, S. S. & Moghadam, M. J. (2013). Study on genotype×environment interaction through GGE biplot for seed yield in spring rapeseed (Brassica napus L.) in rain-fed condition. Journal of  Crop Breeding, 5: 1-14. (In Farsi).

15. Sabaghnia, N. (2005). Evaluation of genotype and environment interaction of grain yield in winter lentil. M.Sc. thesis, Tarbiat Modares University. (In Farsi).

16. Tesemma, T., Tsegaye, S., Belay, G., Bechere, E. & Mitiku, D. (1998). Stability of performance of tetraploid wheat landraces in the Ethiopian Highland. Euphytica, 102: 301–308.

Vaezi, B., Ahmadi, J. and Pour-Aboughadareh, A. R. (2015). Stability analysis of barley advanced lines under Gachsaran tropical environment. Cereal Research, 5 (3): 261-272. (In Farsi