بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه (Plantago ovate)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علوم باغبانی و فضای سبز، ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر دماهای مختلف بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، به‌منظور تعیین دماهای مهم یعنی کمینه، بهینه و بیشینه (کاردینال) بررسی  شد. ارزیابی واکنش جوانه‌زنی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجۀ سلسیوس در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بذرهای جوانه‌زده هر روز شمارش شده و سپس سرعت جوانه‌زنی و درصد جوانه‌زنی محاسبه و نمودار دماهای مهم جوانه‌زنی بذر اسفرزه بر پایۀ دو مدل رگرسیونی دو تکه‌ای و چندجمله‌ای درجۀ دو ترسیم شد. بنا بر نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر دما بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر اسفرزه معنی‌دار (01/0p≤) بود. بالاترین سرعت جوانه‌زنی در دمای 20 درجۀ سلسیوس به میزان 067/0R50= مشاهده شد. بر پایۀ دو مدل دو تکه‌ای و چندجمله‌ای درجۀ دو، دماهای مهم جوانه‌زنی بذر اسفرزه شامل، دمای کمینه (پایه) (9/3 تا 5/4 درجۀ سلسیوس)، بهینه (8/18 تا 1/21 درجۀ سلسیوس) و بیشینه (7/33 تا 1/34 درجۀ سلسیوس) تعیین شد. با افزایش دما، شرایط مناسب‌تری از لحاظ دمایی، برای جوانه‌زنی اسفرزه ایجاد و باعث افزایش سرعت جوانه‌زنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of germination parameters and cardinal temperatures of Plantago ovata

نویسندگان [English]

 • Abbas Hashemi 1
 • Reza Tavakol Afshari 2
 • Leila Tabrizi 3
1 Formr M.Sc. Student of Seed Science and Technology, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, P.O. Box 91775-1163, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Science and Landscape, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of different temperatures on seed germination of Plantago ovata and also to evaluate cardinal temperatures. Various constant temperatures (5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35ºC) were conducted in a completely randomized design with four replications. The germinated seeds were counted every day and the rate of germination percentage, cumulative germination and cardinal temperatures of Plantago ovata seed germination based on two regression models including Intersected-lines Model and Quadratic Polynomial Model were calculated. The effects of temperatures on rate and percentage of germination was significant. The highest germination rates were in 20ºC (R50=0.067). Based on the two regression models, Intersected-lines Model and Quadratic Polynomial Model, the cardinal temperatures (Tbase, Topt and Tmax) of Plantago ovata seeds were: (3.9-4.5), (18.8-21.1) and (33.7-34.1)°C, respectively. With increasing temperature, the more suitable conditions in terms of temperature, is created for Plantago ovata seed germination and germination rate is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cardinal temperature
 • intersected-lines model
 • quadratic polynomial model
 • Plantago ovata
 1. Adam, N. R., Dierig, D. A., Coffelt, T. A., Wintermeyer, M. J., Mackey, B. E. & Wall, G. W. (2007). Cardinal temperatures for germination and early growth of two Lesquerella species. Industrial Crops and Products, 25, 24-33.
 2. Alvarado, V. & Bradford, K.J. (2002). A hydrothermaltime explains the cardinal temperatures for seed germination. Plant,Cell and Environment, 25, 1061-1069
 3. Bannayan, M., Nadjafi, F., Rastgoo, M. & Tabrizi, L. (2006). Germination properties of some wild medicinal plants from Iran. Journal of Seed Technology, 28, 80-86.
 4. Bradford, K.J. (2002). Application of hydrothermal time to quantifying and modeling seed germination and dormancy.Weed Science, 50, 248-260.
 5. Biethuizen, J.F. & Wagenvoorth, W.A. (1974). Some aspects of seed germination in vegetables.I.The determination and application of heat sums and minimum temperature for germination. Hortical Science, 2, 213-219.
 6. Brindle, M. & Jensen, K. (2005). Effect of temperature on dormancy and germination of Eupatorium L. achenes. Seed Science Research, 15, 143-151
 7. Copeland, L.O. & McDonald, M.B. (1995). Principles of Seed Science and Technology. Pub.Chapman and Hall.USA
 8. Dinda, K. & Craker, L.E. (1998). Grower Guide to Medicinal plants. HSMP Press. Pub. Amherst.
 9. Ebrahimzadeh maabod, H., mirmaasomi, M., fakhrtabatabaei, M. (2000). Climate - soil effects on seed production of (Plantago ovata, plantain and psyllium). Agricultural Economics and Development, 22, 125-140. (in farsi)
 10. Evers, G. W. (1991). Germination response of subterranean, berseem, and rose clovers to alternating temperatures. Agronomy Journal, 83, 1000-1004.
 11. Kader, M.A. & Jutzi, S.C. (2004). Effect of thermal and salt treatments during imbibition on germination and seedling growth of sorghum at 42/19 o C. Journal of agronomy. Crop Science, 190, 35-38.
 12. Kocabas, Z., Craigon, J. & Azam-Ali, S. N. (1999). The germination response of Bambara groundnut (Vigna sublerrannean (L) Verdo) to temperature. Seed Science and Technology, 27, 303-313.
 13. Kochaki, A. & Momen Shahroodi, H. (1997). Effect of water potential and seed size on seed germination characteristics of (Cicer arietinum). Desert Journal, 1, 53-56. (In Farsi)
 14. Kheirkhah, M., Koochaki, A., Rezvani Moghadam, P. & Nasiri Mahalati, M. (2013). Determine the cardinal temperatures germination of medicinal of (Ziziphora clinopodioides L). Iranian Journal of Agricultural Research, 4, 385-392. (In Farsi)
 15. Labouriau, L.G. (1970). On the physiology of seed germination in Vicia graminea I.Annals Acad. Brasilia Ciencia, 42, 235-262.
 16. Mwale, S. S., Azam-Ali, S. N., Clark, J., Bradley, R. G. & Chatha, M. R. (1994). Effect of temperature on the germination of sunflower (Helianthus annus L.). Seed Science and Technology, 22, 565-57.
 17. Najafi, F, Koochaki, A., Rezvani Moghadam, P. & Rastgoo, M. (2007). Characterization of native and endangered medicinal plant germination of (Nepeta binaludensis Jamza). Journal of Agricultural Research. 4, 385-392. (in Farsi)
 18. Ovell, S., Ellis, R. H., Roberts, E. H. & Summerfield, R. J. (1986). The influence of temperature on seed germination rate in grain legumes. Journal of Experimental Botany, 37, 705-715.
 19. Poortosi, N., Rashed Mohasel, M. & Izadi Darbandi, I. (2007). Determine the cardinal temperatures germination of (Portulaca oleracea, Portulaca oleracea and Digitaria sangunalis). Journal of Agricultural Research, 6, 255-261. (in Farsi)
 20. Ramin, A.A. (1997). The influence of temperature on germination of taree Irani (Allium amploprasum L. spp. iranicum W.). Seed Science and Technology, 25, 419-426.
 21. Riemens, M.M., Scheepens, P.C. & Van der Weide, R.Y. (2004). Dormancy, germination and emergence of weed seeds, with emphasis on influence of light. Plant Research International B.V, 302, 1-2.
 22. Runham, S. (1998). Small scale study of yield and quality of oils from six herb species. MAFF project Nf0505. pp.30.
 23. Saha, P., Bandyopadhyay, S. & Raychaudhuri, S. (2011). Formulation of Nutrient Medium for In Vitro Somatic Embryo Induction in Plantago ovata Forsk. Biol Trace Elem Res, 140, 225-243.
 24. Saha, P., Raychaudhuri, S., Mishra, D., Chakraborty, A. & Sudarshan, M. (2008). Role of trace elements in somatic embryogenesis – A PIXE study. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 266, 918-920.
 25. Shafii, B. & Price, W. J. (2001). Estimation of cardinal temperatures in germination data analysis. American Statistical Association and the International Biometric Society. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 6(3), 356-366.
 26. Soltani, A. & Maddah, V. (2010). Simple, applied programs for education and research in agronomy. Shahid Beheshti University Press. (In Farsi)
 27. Soltani, A., Galeshi, S., Zeinali, E. & Latifi, N. (2002). Germination, seed reserve utilization and seedling growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Science and Technology, 30, 51-60. (in Farsi)