بررسی تنوع ژنتیکی نخودهای زراعی تیپ کابلی (Cicer arietinum L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناسی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش‌های کاربردی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم دانشگاه تهران (مرکزکوهین)

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این پژوهش رابطه‌های چند متغیّره  بین ویژگی‌های ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) 64 نژادگان (ژنوتیپ) نخود کابلی در  دو محیط تنش خشکی و بدون تنش در قالب طرح لاتیس ساده 8×8 در مزرعۀ تحقیقاتی دیم کوهین، دانشگاه تهران در سال 1393 بررسی شد. در محیط بدون تنش نژادگان‌های کرج-3628 و کرج- 3655 به ترتیب با عملکرد دانه 947/1387 و 074/352  و در محیط تنش نژادگان‌های کرج- 3628 و کرج-3645 به ترتیب با عملکرد دانه 698 و 5/694 کیلوگرم در هکتار رتبه‎های برتر بودند. عملکرد دانه در شرایط بدون تنش با وزن غلاف، عملکرد زیست‌توده، شمار غلاف، چگالی طولی، شمار دانه، قطر ریشه، ارتفاع بوته، شمار شاخۀ فرعی، وزن خشک شاخه‌ها، شمار غلاف پوک، شاخص برداشت، شمار شاخۀ اصلی و وزن دانۀ دوقلو و در شرایط تنش با صفات وزن غلاف، شمار غلاف، عملکرد زیست‌توده، شمار دانه، چگالی طولی، شاخص برداشت، قطر ریشه، ارتفاع بوته و درصد رسیدگی همبستگی مثبت و معنی‌دار داشت. نتایج تجزیۀ رگرسیون گام‌به‌گام در شرایط بدون تنش هشت صفت در هشت مرحله و در شرایط تنش سه صفت در سه مرحله وارد مدل کرده که صفت وزن غلاف نخستین صفت در مدل در هر دو شرایط بود. بر پایۀ نتایج تجزیۀ علیّت، در محیط بدون تنش عملکرد زیست‌توده و شمار غلاف بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه را داشتند. در تحلیل عاملی در شرایط بدون تنش و تنش به ترتیب با توجیه 66/85 و 25/86 درصد از کل تغییرپذیری‌ها چهار عامل شناسایی شدند. در تجزیۀ خوشه‌ای شمار 64 نژادگان در پنج گروه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of genetic variation of Kabuli chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) using morphological traits with statistical multivariate analysis

نویسندگان [English]

 • Khodabakhsh Goodarzvand chegini 1
 • Mohammad Reza Bihamta 2
 • Reza Fotovat 3
 • Mansour Omidi 2
 • Ali Akbar Shahnejat Bushehri 4
1 Applied Research Expert, Soil and Water Conservation Research Center at University of Tehran (Kuhin Dry Lands), Iran
2 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran
4 Assistant Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study relationships between morphological characteristics of 64 chickpea genotypes under non- stress and stress conditions was evaluated in 8*8 simple lattice designs on the Research Field of Koohin,Tehran University). The Karaj3628 and Karaj3655 genotypes respectively with 1387.947 and 1352.074 Kg/hac under Non-stress and Karaj3628 and Karaj3645 genotypes with 698 and 694.5 Kg/hac respectively under stress conditions had the highest seed yields. There were significant positive correlation between SY* with PW, BY, NP, LD, NS, RD, PH, NSB, DBW, EPN, HI, NPB and DSW  in non- stress condition and there were significant positive correlation between SY with PW, PN, NS, LD, HI, RD, PH and MP in stress condition. Stepwise regression results showed that 8 independent variables entered into models in non-stress condition and 3 independent variables entered into models in stress condition, so that PW was first in both of them. Path coefficient analysis revealed that BY and NP had the highest positive direct effect on seed yield under non-stress condition. Factor analysis explained 85.66 % in non stress and 86.25 % total of variation in stress conditions with four factors. In cluster analysis 64 genotypes clustered in five groups.
 
List of abbreviations:
* SY: seed yield; PH: plant high; BY: biological yield; RD: root diameter’s; PN: number of pods per plant; PW: pod weight; NS: number of seeds per plant; SW: seed weight; NPB: Number of primary branches; NSB: Number of secondary branches; DSPP: double seed per plant; DSW: double seed weight; LD: length density; DBW: dry branches weight; HI: harvest index and; EPN: empty pod number per plant; HSW: 100 seeds weight; IP: immaturity percent; MP: maturity percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation analysis
 • Cluster Analysis
 • factor analysis
 • mean comparison of seed yield
 • Path analysis
 • Stepwise regression
 1. Aghaei, M., Mirakhorli, Vaezi, A. Sh. & Khuhpaigani, A. (2005). Potential of genetic diversity in Iranian Chickpea collection.  Of the first Pulses congress, 2005. Ferdosi university of Mashhad
 2. Ahmed, H. (2011). Evaluation of Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes for Genetic Parameters and Drought Tolerance. Ms.C. Thesis. Faculty of life science Addis Ababa University.
 3. Ajmal, S. U., Zakir, N. & Mujahid, M. Y. (2009). Estimation of genetic parameters and character association in wheat. Journal of Agricultural and Biological Science, 1, 15-18.
 4. Ali, M. A., Nawab, N. N., Rasool, G. & Saleem, M. (2008). Estimates of variability and correlations for quantitative traits in Cicer arietinum. Journal of Agriculture and Social Science, 4, 177-79.
 5. Amiri Deh, A., Parsa, S. R., Nezami, M. & Ganjeali, A. (2011). The effects of drought stress at different phenological stages on growth indices of chickpea (Cicer arietinum L.) in greenhouse conditions. Iranian Journal of Pulses Research, 1(2), 69-84.
 6. Arshad, M., Bakhsh, A., Bashir, M. & Haqqani, M. (2002). Determining the heritability and relationship between yield and yield componentsin chickpea (Cicer arietinum L.). Pakistan Journal of Botany, 34, 237-245.
 7. Acikgoz, N. & Acikgoz, N. (1994). Path analysis for evaluation of characters affecting seed yield in chickpea at different sowing time. Crop Science congress. Volume II. Breeding: 121-125.
 8. Atta, B. M., Haq, M. A. & Shah, T. M. (2008). Variation and inter-relationships of quantitative traits in chickpea (Cicer arietinum L.). Pakistan Journal of Botany, 40, 637-647.
 9. Bhargava, A., Shukla, S. & Ohri, D. (2007). Genetic variability and interrelationship among various morphological and quality traits in quinoa (Chenopodium quinoa W.). Field Crops Research-Jornal, 101, 104-116.
 10. Ghorbani, T., Cheghamirza, K., Bardideh, K. & Basiri Shoar, P. (2013). Recognition and determination of related traits importance with seed yield in chickpea (Cicer arietinum). Journal of Plant Breeding Science, 68, 15-24
 11. Guler, M., Adak, M. S. & Ulukan, H. (2001). Determining relationships among yield and some yield components using path coefficient analysis in chickpea (Cicer arietinum L.). European Journal of Agronomy, 14, 161-166.
 12. Jahansuz, M. R., Naghavi, M. R. & Dolati Tapeh Rasht, M. (2004). A Study of Relationships between different traits in white and black chickpea. Iranian Journal of Agriculture Science, 35(3).
 13. Kamel, M. & Moradi, P. (2008). Determination of traits effective on seed yield of 36 lines of Chickpea in Northwest provinces of Iran in Dryland conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 24, 347-357.
 14. Knights, E. J., Acikgoz, N., Warkentin, T., Bejiga, G., Yadav, S. S. & Sandhu, J.S. (2007).  Area, production and distribution.  In:  Chickpea Breeding and Management, pp. 167-178, (Yadav, S.S., Redden, R., Chen, W., and Sharma, B., eds). CAB, Wallingford, UK
 15. Leport, L., Turner, N. C., French, R. J., Barr, M. D., Duda, R., Davies, S. L., Tennant, D., Siddique, K H. M. (1999). Physiological responses of chickpea genotypes to terminal drought in a mediterranean-type environment. European Journal of Agronomy, 11, 279-291.
 16. Malik, S. R., Bakhsh, A., Asif, M. A., Iqbal, U. & Iqbal, S. M. (2010). Assessment of genetic variability and interrelationship among some agronomic traits in chickpea. International Journal of Agricultural and Biological Science, 12, 81-85.
 17. Woldeamanuel, M. E., Haddad, N. I. & Abu-Awwad, A. (2005). Response of chickpea (Cicer arietinumL.) genotypes to soil moisture stress at different growth stages.  Crop research and Research on Crops International Journals on Crops, 30, 331-341.
 18. Muehlbauer, F. J. & Singh, K. B. (1987). Genetics of chickpea. _/ In: Saxena, M. C. and Singh, K. B. (eds), The chickpea. CAB International Pub. p. 99_/125.
 19. Muniraja, C., Satish, R. G., Raju, C. & Harti, M. (2011). Principal component analysis among genotypes of chickpea (Cicer arietinum L.). International Journal of Agricultural Sciences, 7(2), 382-386
 20. Nakawuka, C. K. & Adipala, E. (1999). A path coefficient analysis of some yield component interaction in cowpea. African Crop Science Journals, 7, 331-327.
 21. Noor, F., Ashraf, M. & Ghafoor, A. (2003). Path analysis and relationship among quantitative traits in Chickpea (Cicer arietinum L.). Pakistan Journal of Biological Sciences, 6, 551-555.
 22. Ozdemir, S. (1996). Path coefficient analysis for yield and its components in chickpea. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter, 3, 19-21.‏
 23. Ranalli, P. & Cubero, J. I. (1997). Bases for genetic improvement of grain legumes. Journal of Field Crop Researches, 53, 69-82.
 24. Saleem, M., Shahzad, K., Javid, M. & Abdul-ur-Rauf, S. (2002). Heritability estimates for grain yield and quality characters in chickpea (Cicer arietinum). International Journal of Agriculture and Biology, 4, 275-276.
 25. Sharma, P. P. & Maloo, S. R. (1988). Correlation and path coefficient analysis in Bengal gram (Cicer arietinum L.). Madras Agriculture Journals, 75(3-4), 95-98.
 26. Singh, K. B., Bejiga, G. & Malhotra, R. S. (1990). Associations of some characters with seed yield in chickpea collections. Euphytica, 49(1), 83-88.‏
 27. Singh, K. B. & Saxena, M. C. (1999). Chickpeas (The Tropical Agriculturalist). Macmillan Education LTD, London and Bisingtone.
 28. Shukla, S., Bhargava, A., Chatterjee, A., Srivastava, A. & Singh, S. P. (2005). Estimates of genetic variability in vegetable amaranth (Amaranthus tricolor) over different cuttings. Open access of agricultural journals of Horticultural Science, 32, 60-7.
 29. Toker, C. & Cagirgan, M. I. (2004). The use of phenotypic correlations and factor analysis in determining characters for grain yield selection in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Heredita, 140, 226-228.
 30. Turner, N. C. (2004). Agronomic options for improving rainfall-use efficiency of crops in dryland farming systems. Journal of Experimental Botany, 55(407), 2413–2425.
 31. Yazdi samadi, B., Rezaei, M. & Valiaddeh, M. (1994). Statistical designs in Agricultural research. (1st ed.). University of Tehran Press. (in Farsi)
 32. Yousefi, B., Kazemi-Arbat, H., Rahimzadeh-Khoyi, F. & Moghaddam, M. (1997). Study for some agronomic traits in chickpea (Cicer arietinum L.)cultivars under two irrigation regims and path analysis of traits under study. Iranian Journal of Agricultural Science, 28(4)