بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در Tritcium boeoticum و Aegilops tauschii ایران و کشورهای همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران.

2 استاد دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تنوع زیرواحدهای گلوتنین سنگین (HMW-GS) در مکان‌های ژنی Glu-1در 19 ژنوتیپ گندم دیپلوئید وحشی تریتیکوم بوئتیکوم و 36 ژنوتیپ گندم دیپلوئید وحشی آژیلوپس تائوشی موجود در بانک ژن دانشکدۀ کشاورزی کرج دانشگاه تهران با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی شد. کلیۀ ژنوتیپ‌ها دیپلوئید وحشی تریتیکوم بوئتیکوم بررسی‌شده در این تحقیق زیرواحد *2 را در مکان ژنی  GluA1خود نشان دادند. در بررسی ژنوتیپ‌های آژیلوپس تائوشی ایرانی و خارجی که از 7 کشور مختلف آسیایی جمع‌آوری شده بودند تنوع آللی خوبی مشاهده شد، به‌طوری‌که 6 آلل در مکان ژنی GluD-1 ژنوتیپ‌های آژیلوپس تائوشی ایرانی و 4 آلل در مکان ژنی GluD-1 ژنوتیپ‌های آژیلوپس تائوشی خارجی ملاحظه شد. زیرواحدهای 12+5/1 وT2 +2 از جمله زیرواحدهای کمیابی بودند که در ژنوتیپ‌های خارجی بررسی‌شده در این تحقیق گزارش شدند.
 با توجه به نقش مهم زیرواحدهای گلوتنین سنگین به‌عنوان نشانگر ژنتیکی کیفیت آرد و پخت نان، نتایج تحقیق حاضر، برآوردی ژنتیکی از کیفیت گندم وحشی موجود در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High molecular weight glutenin subunit composition in Triticum boeoticum and Aegilops taushii in Iran and neighbor countries

نویسندگان [English]

  • Tina Keyhani 1
  • Ali-Akbar Shahnejat-Bushehri 2
  • Mohammad Reza Naghavi 2
1 Msc., Agricultural Biotechnology, University of Tehran, Iran
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Collage of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The high molecular weight glutenin subunit (HMW-GS) compositions of 19 diploid wild wheat (T.boeoticum) and 36 diploid wild wheat (A.tauschii) were determined by sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). All of T. boeoticum were characterized for their HMW-GS, showed 2* in their Glu-A1 locus. In the study of Aegilops tauschii that were collected from Iran and 7 neighboring countries, high allelic diversity was absorved. Six alleles were identified at Glu-D1 loci in Iranian Aegilops tauschii and four alleles were founded for Glu-D1 locus in Aegilops tauschii in neighboring countries. In addition, some rare subunits combinations such as 2+10, 2+11 and 11 were found in this study, that were new subunits in compared with previous studies I Irani. Also, subunits 1.5+12 and 2+T2 were the scarcity subunits that were detected in Aegilops tauschii of neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bread making quality
  • Genetic diversity
  • HMW-Glutenin
  • SDS-PAGE