بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی (Scrophularia striata) تحت تنش‌های شوری و خشکی در دماهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جوانه‌زنی گیاهان از مراحل مهم در طول دورۀ رشدی آنها است که اغلب تحت تأثیر تنش‌های محیطی به‌ویژه شوری و خشکی قرار می‌گیرد. در این راستا به‌منظور ارزیابی پاسخ خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهچۀ گل سازویی (Scrophularia striata) به تنش خشکی و شوری در دماهای مختلف، هفت آزمایش در آزمایشگاه بذر گروه زراعت دانشگاه تهران انجام گرفت. دماهای استفاده‌شده در این آزمایش هفت سطح دما شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجۀ سلسیوس بود. در هر دما برای ایجاد تنش شوری هفت سطح تنش شوری شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار سدیم کلرید و برای تنش خشکی نیز هفت سطح تنش خشکی شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار پلی‌اتیلن گلایکول اعمال شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به‌طور معناداری از سرعت و درصد جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه کاسته شد. کمترین کاهش در خصوصیات جوانه‌زنی در هر دو تنش نسبت به شاهد در دمای 25 درجۀ سلسیوس مشاهده شد. آستانۀ کاهش معنادار در جوانه‌زنی 8- بار در تنش خشکی و 12- بار در تنش شوری در دمای 25 درجۀ سلسیوس بود. دمای مطلوب برای جوانه‌زنی بذر این گیاه 69/28 درجۀ سانتی‌گراد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of germination parameters of Scrophularia striata under water and salinity stresses at different temperatures

نویسندگان [English]

  • Bahram Karavani 1
  • Reza Tavakkol Afshari 2
  • Naser Majnoon Hosseini 2
  • Amir Mousavi 3
1 college of agriculture and natural resources
2 college of agriculture and natural resources
3 Department of agronomy, Tarbiat Modaress university
چکیده [English]

Germination stage is an important stage of plant growth stage that often is affected by environmental stress including water and salinity stresses including drought and salinity. In order to study germination characteristics of Scrophularia striatain water and salinity stress conditions at different temperatures an experiment was conducted. Temperatures regimes included 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 45°C. For each temperature the treatment, for salinity and water stress was seven potentials (zero, -2, -4, -6, -8, -10 and -12 bar) of NaCl and seven potentials (zero, -2, -4, -6, -8, -10  and -12 bar) of PEG. Results showed that increasing water and salinity stress decreased significantly germination rate, germination percentage, plumule and radicle length. The minimum decrease of germination characteristics in stress was observed at 25°C. Results showed that optimum temperature for this plant is 28.69°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought and salinity stress
  • germination
  • Scrophularia Striata
  • temperature