بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های Aegilops triuncialis L. در مناطق غربی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران

4 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

گونۀ Aegilops triuncialis L. دامنۀ توزیع وسیعی از شرق اطلس تا نزدیک غرب و مرکز آسیا دارد؛ بنابراین بررسی تنوع ژنتیکی این گونه در این نواحی اهمیت اصلاحی و تکاملی بسزایی دارد. در این راستا تنوع ژنتیکی 40 توده از گونۀ Ae.triuncialis، جمع‌آوری شده از مناطق غربی ایران بررسی شد. پس از استخراج DNA و یکسان‌سازی غلظت آنها، پنج نمونه از هر توده به‌صورت بالک درآمد و تنوع ژنتیکی با روش ISSR-PCR بررسی‌ شد. با استفاده از 11 آغازگر و 118 نوار چندشکل به‌دست آمد که از بین آغازگر‌ها، گونۀ UBC817 با 16 نوار و آغازگرهای UBC811 و UBC823 با 14 نوار بیشترین و آغازگر UBC825 با 4 نوار کمترین تعداد نوار چندشکل را تشکیل دادند. اطلاعات چندشکلی نشانگرها بین 23/0 تا 40/0 و شاخص نشانگری از 1/1 تا 6/4 متغیر بود. تجزیۀ بردارهای اصلی نشان داد که دو مؤلفۀ اول درمجموع 72/23 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. تجزیۀ خوشه‌ای براساس ماتریس فقدان تشابه شاخص سوکال و الگوریتمNeighbor Joining (NJ)، 40 تودۀ بررسی‌شده را در سه گروه طبقه‌بندی کرد که هر گروه به‌ترتیب شامل 13، 9 و 18 توده بود. درستی گروه‌بندی حاصل از تجزیۀ خوشه‌ای با تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر با 95 درصد تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity among accessions of Aegilops triunsialis L. from west of Iran using ISSR molecular markers

نویسندگان [English]

  • Tahereh Fathi 1
  • Mohammad Mahdi Souhani 2
  • Habibollah Samizadeh Lahiji 3
  • Ali Ashraf Mehrabi 4
1 MSc. Student, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Ilam, Iran
چکیده [English]

West part of Iran is considered as one of the center of diversity for Aegilops triunsialis, therefore, study of its genetic diversity in this area is extremely important regarding evolution of this plant. The genetic variation among 40 accessions of Ae.triunsialis collected from west of Iran were studied using 12 ISSR markers. DNA was extracted, concentrations adjusted and five samples from each accession were bulked. Totally, 118 polymorphic bands were produced using 12 primers that UBC817 primer with 16 and then UBC811 and UBC823 with 14 bands had the maximum number, while UBC825 with 4 bands had minimum polymorphic bands. The PIC value varied from 0.23 to 0.40 and the MI value between 1.1 and 4.6. Principal Coordinates Analysis showed that the first two could explain the total variation of 23.72 percent. Cluster analysis using Neighbor Joining, placed the 40 accessions in three clusters that each contain 13, 9, and 18 members, respectively. Discriminate Function via Fisher's linear confirmed the validity of clustering analysis result (95%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of molecular variance
  • discriminant function analysis
  • marker index
  • Polymorphism Information Content