اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفۀ شش رقم ذرت علوفه‌ای در شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

به­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفۀ شش رقم ذرت علوفه­ای در منطقۀ رشت، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی، چهار تاریخ کاشت شامل 1، 13 و 25 خردا­د و 4 تیر و شش رقم ذرت شامل زود­­رس (سینگل­کراس 260 و دابل­کراس 370)، میان­رس (سینگل­کراس­های 500 و 647)، و دیر­رس (سینگل­کراس­های 700 و 704)، بودند. نتایج تجزیۀ واریانس، نشان‌دهندۀ اثر معنا­دار تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه و صفات کیفی آن بود. اثر رقم نیز بر عملکرد علوفه و پروتئین و مقدار کربوهیدرات­های محلول در آب و مقدار خاکستر علوفه، معنا­دار بود. نتایج نشان داد تاریخ کاشت 1 خرداد­ و رقم سینگل­کراس 700 از لحاظ عملکرد علوفۀ خشک و تر (به‌ترتیب 6/28220 و 87017 کیلوگرم در هکتار)، مقدار مادۀ خشک قابل­هضم (69/72 درصد)، مقدار الیاف غیر­محلول در شویندۀ اسیدی (98/11 درصد)، مقدار کربوهیدرات­های محلول در آب (97/32 درصد) و مقدار خاکستر (81/6 درصد)، بر دیگر تاریخ­های کاشت و ارقام تحت آزمایش برتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sowing Date on Yield and Quality of Six Forage Maize Cultivars in Rasht Region

نویسندگان [English]

  • Fariba Hashempour Baltourk1 1
  • Majid Majidian 2
  • Masoud Esfahani 3
  • Babak Rabiei 3
1 Graduate Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professors, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

To investigate the effects of sowing date on yield and quality of six forage maize cultivars in Rasht region, a field study was conducted in 2010. The experimental design was a randomized complete block using a factorial arrangement with three replications. Treatments consisted of four levels of sowing date (22 May, 3, 15 and 25 June), and six maize cultivars (SC 260, DC 370, SC 500, SC 647, SC 700 and SC 704). Results showed that the sowing date had significant effects on forage yield and quality traits. Cultivars had also significant effects on forage yield, protein yield, water soluble carbohydrate percentage, and ash percentage. Results indicate that sowing date of June 15th and cultivar SC 700 for traits including forage yield (dry 28220.6 kg ha-1 and fresh weight 87017 kg ha-1), dry matter digestibility (72.69%), ADF (11.98%), water soluble carbohydrate percentage (32.97%), and total ash (6.81%), were better than other cultivars and sowing dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage maize
  • forage quality
  • yield