همسانه‌سازی عامل رونویسی WDREB2گندم در ناقل بیان pBI121 و انتقال به گوجه‌فرنگی به‌منظور ایجاد تحمل به تنش سرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تنش‌های غیرزیستی از قبیل خشکی و سرما، تأثیرات مضری بر رشد و عملکرد گیاهان دارند و تحمل به آنها از جمله اهداف اصلی اصلاح گیاهان بوده است. افزایش تحمل به چند تنش با استفاده از انتقال یک ژن تنظیمی مانند عوامل رونویسی که در مسیر‌های تنظیمی متعددی دخالت دارند، ممکن است. تحقیقات انجام‌گرفته تاکنون حاکی از موفقیت در افزایش تحمل به تنش‌های غیرزنده با استفاده از عوامل تنظیمی بوده است. این پژوهش با هدف همسانه‌سازی ایزوفرم آلفا ژن WDREB2 در ناقل بیان مناسب گیاهی و انتقال این ژن به گیاه گوجه‌فرنگی به‌منظور بهبود تحمل به تنش سرما انجام گرفت. عامل رونویسی WDREB2 یکی از عوامل رونویسی مهم در گندم بوده و در تحمل به تنش‌های غیرزیستی مؤثر است. همسانه‌سازی ژن WDREB2 در ناقل بیانpBI121  و انتقال این ژن به گیاه گوجه‌فرنگی توسط  tumefaciens Agrobacteriumسویۀ C58 انجام گرفت. به‌منظور تأیید تراریختی گیاهان گوجه‌فرنگی استخراج DNA و واکنش PCR با آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. وجود قطعۀ مربوط به ژن WDREB2، تراریختی گیاهان گوجه‌فرنگی را تأیید می‌کند. تأیید بیان ژن WDREB2 با استفاده از تکنیک RT PCR پس از استخراج RNA و سنتز cDNA صورت گرفت. زیست‌سنجی گیاهان تراریخت و شاهد با تیمار گیاهان در دمای4 درجۀ سانتی‌گراد به‌منظور اعمال تنش سرما انجام گرفت. مقایسۀ علائم فنوتیپی تنش سرما بین گیاهان شاهد و تراریخت، نقش این ژن را در القای تحمل تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloning of WDREB2 Transcription Factor in pBI121 Expression Vector and Transfer to Tomato In Order To Improve Cold Stress Resistance

نویسندگان [English]

  • Sima Sazgari 1
  • Ali Niyazi 2
1 Graduate student, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abiotic stress such as cold and drought has adverse effects on plants growth and development. Abiotic stress resistance is one of the most important goals in plant breeding. This goal can be achieved through transcription factor gene transfer to plants. Recent studies show many successes in improving abiotic stress resistance by use of transcription factor gene transfer. The objective of the research was to clone wheat alpha isoform of WDREB2, effective abiotic stress responsive element, in suitable expression vector, and its transfer to tomato in order to improve cold stress resistance. The gene was cloned in expression vector pBI121, and transferred to tomato through Agrobacterium tumefaciens C58 strain. In order to admit transformation, DNA extraction and PCR with specific primer was done on transgenic and nontransgenic tomato plants. Verification of WDREB2 expression was done by RT- PCR after RNA extraction and cDNA synthesis. Bioassay test of transgenic plants under cold stress treatment was performed. Phonotypical comparison between transgenic and normal plants under cold stress confirmed cold stress resistance of transgenic lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold stress
  • gene transfer
  • Tomato
  • WDREB2 transcription factor