مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط با ریحان (Ocimum basilicum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور بررسی کیفیت علوفه شبدر در کشت مخلوط افزایشی با ریحان در سیستم‌های مختلف کوددهی، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت‌آباد کرج اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت‌های اصلی در برگیرنده سطوح مختلف کود نیتروژن در چهار سطح (شاهد، 100%کود شیمیایی نیتروژن، کود زیستی +50%  کود شیمیایی نیتروژن، کود زیستی خالص) و کرت‌های فرعی در برگیرنده تیمارهای کشت خالص ریحان با وجین، کشت خالص ریحان بدون وجین، کشت خالص شبدر  با وجین، کشت خالص شبدر بدون وجین، کشت مخلوط شبدر برسیم+100% ریحان، کشت مخلوط شبدر برسیم+75% ریحان، کشت مخلوط شبدر برسیم+50% ریحان، کشت مخلوط شبدر برسیم+25% ریحان بودند. کود زیستی مورد استفاده شامل ازتوباکتر + آزوسپیریلوم + میکوریزا + باسیلوس + ریزوبیوم بود. کیفیت علوفه شبدر در زمان شروع گلدهی (10% گلدهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم (07/66%) از تیمار کشت مخلوط شبدر برسیم + 100% ریحان با دریافت کود زیستی، بیشترین درصد پروتئین خام (1/30%) از تیمار کشت مخلوط شبدر برسیم + 50% ریحان با دریافت کود تلفیقی، بیشترین درصد کربوهیدرات‌های محلول (21/11%) از تیمار کشت شبدر برسیم + 100% ریحان در تیمار شاهد، بیشترین درصد خاکستر (04/8%) از تیمار کشت خالص شبدر برسیم (با وجین) با دریافت 100% کود شیمیایی نیتروژن و بیشترین درصد فیبر خام (09/33%) از تیمار کشت مخلوط شبدر برسیم + 25% ریحان با دریافت کود زیستی به دست آمد. بیشترین مقدار نسبت برابری زمین (573/1=LER) متعلق به ترکیب کشت مخلوط شبدر برسیم +75% ریحان به دست آمد. بیشترین عملکرد شبدر در دو چین (33/4833 کیلوگرم در هکتار) از تیمار کشت شبدر برسیم با وجین در تیمار 100% کود شیمیایی نیتروژن به دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از کودهای زیستی و تلفیقی در بر همکنش با کشت مخلوط شبدر برسیم و ریحان (تراکم‌های 50 و 100 درصد ریحان) می‌تواند بالاترین کیفیت علوفه مورد نظر را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different N Fertilizers (Chemical, Biological and Integrated) on Forage Quality of Berseem Clover in an Intercropping System With Basil

نویسندگان [English]

  • SARA SAFIKHANI 1
  • Mohammad Reza CHAICHI 2
  • Ahmad Ali PORBABAEI 2
1 Graduate student, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor and College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

To study the effects of different N fertilizer on berseem clover forage quality in an intercropping with basil, this experiment was conducted in Research Farm of College of Agriculture, University of Tehran in 2011. Experimental treatments were arranged as split plots based on a randomized complete block design with three replications. Different N fertilizers consisted of control (no N fertilizer), 100% chemical fertilizer, biological fertilizer, and integrated fertilizer (biological fertilizer + 50% N fertilizer) were assigned to the main plots while different additive intercropping patterns of basil sole cropping (weed free), basil sole cropping (weed contaminated), berseem clover sole cropping (weed free), berseem clover sole cropping (weed contaminated), berseem clover + 25% basil, berseem clover + 50% basil, berseem clover + 75% basil, berseem clover + 100% basil were assigned to the sub plots.  The results showed that the highest forage DMD (60.07%) and WSC (11.2%) were obtained from berseem clover + 100% basil when received biological fertilizer, and no fertilizer, respectively. The highest CP (30.1%) was observed in berseem clover + 50% basil when received integrated N fertilizer. The highest ash content (8.04%) was measured in berseem clover sole cropping (weed free) treatment when received 100% chemical fertilizer. The highest CF content was measured in berseem clover + 25% basil when received biological fertilizer. The highest berseem clover forage yield (in two harvests) (4833.33 kg/ha) was obtained from berseem clover sole cropping (weed free) treatment when received 100% chemical nitrogen fertilizer. The highest Land Equivalent Ratio (LER=1.573) related to berseem clover + 75% basil. The results concluded that the highest forage quality was obtained from berseem clover + 50% and 100% basil at integrated N fertilizer treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intercropping
  • clover
  • Land equivalent ratio
  • Biologic fertilizer
  • crude protein clover