پیش بینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus در روش‌های مختلف آبیاری در آفتابگردان

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه زنجان

2 استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

پیش بینی الگوی رویش علف هرز با بهینه سازی زمان کنترل می تواند از کاهش عملکرد گیاه زراعی جلوگیری کرده و زمینه کاهش مصرف علفکش ها را فراهم سازد. بنابراین آزمایش مزرعه‌ای به منظور ارائه یک مدل زمان-دمایی برای پیش بینی رویش گیاهچه های تاج‌خروس در سطوح مختلف آبیاری (سطوح 40، 60،80، 100 درصد نیاز آبی محصول و آبیاری سنتی) در مزارع آفتابگردان انجام شد. رویش گیاهچه‌های تاج‌خروس در طول فصل رشد از اوایل خرداد تا اواسط شهریور مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر درصد تجمعی رویش در رابطه با زمان-دمایی توسط مدلهای ویبول و گامپرتز بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل ویبول رویش گیاهچه‌های تاج‌خروس را در طول زمان و در سطوح مختلف آبیاری با دقت بالا (با RMSE بین 4/4 تا 7/9 درصد) می تواند پیش‌بینی نماید. همچنین این گونه الگوهای متفاوت رویش و زمان-دمایی مورد نیاز جهت آغاز رویش در سطوح مختلف آبیاری را نشان داد. با این حال در 56 واحد زمان-دمایی، رویش در سطوح مختلف آبیاری با اختلاف اندکی در تعداد گیاهچه‌ها اتفاق افتاد. در سطوح آبیاری 80 و 100 درصد یک نقطه اوج زود هنگام در رویش و بدنبال آن سرعت پایین رویش در اواخر فصل دیده شد. در زمان-دمایی 288 واحد، رویش 90 درصد گیاهچه ها در آبیاری سنتی، الگوی رویش زود هنگام در این سیستم آبیاری را نشان می‌دهد در حالیکه در سیستم آبیاری قطره‌ای-نواری به 413 – 381 واحد زمان-دمایی جهت 90 درصد روبش نیاز بود، که بیانگر تکمیل دیرهنگام رویش در این سیستم است. تاخیر در رویش می تواند توانایی رقابت این گیاه با آفتابگردان را کاهش دهد ولی از طرف دیگر رویش دیر هنگام این اجازه را به علف هرز می‌دهد تا از روش‌های کنترل علف‌های هرز که در اوایل فصل استفاده می‌شود (استفاده از علف‌کش‌ها) فرار نمایند.

عنوان مقاله [English]

Emergence Prediction of Amaranthus retroflexus L. under Different Irrigation Systems in Sunflower (Helianthus annuus L.) Production

نویسندگان [English]

  • zeynab bosh 1
  • alireza YOUSEFI 2
  • afshin TAVAKOLI 2
  • jafar NIKBAKHT 2
چکیده [English]

Prediction of weed emergence timing would help minimize crop yield loss and reducing herbicide use by optimization of the timing of weed control. Therefore, seedling emergence evaluation was conducted in different irrigation levels (40, 60, 80, 100 percent of crop water requirement and furrow irrigation) to develop a thermal time seedling emergence model for Amaranthus retroflexus L. in sunflower field. Weed seedling emergence was monitored in plots from late-May through mid-September during growth season. Cumulative seedling emergence for A. retroflexus was described against thermal time using the Gompertz and Weibull functions. The Weibull model predicted seedling emergence of this species in different irrigation level with reasonable accuracy. The RMSE values of the model were ranged between 4.4– 9.7 percent showing that the predictions agreed closely with the observed seedling emergence. This species showed different patterns of emergence and thermal-time requirement for the onset of emergence in different irrigation levels. However, at 56 thermal-time unit, emergences occurred in different irrigation levels. In 80 and 100 percent of crop water requirement, there was an early peak of emergence followed by lower emergence later in the season. At thermal-time unit of 288, 90% of A.retroflexus seeds emerged in the furrow irrigation, suggested early emergence pattern of A.retroflexus in this irrigation system, while, seeds required 381- 413 thermal-time unit for 90% emergence in the tape system, indicating a late emergence pattern in tape system. Delay in seedling emergence could decrease weed competition ability against sunflower; however, late emergence could allow this species to escape weed control practices because most weed management strategies (e.g. cultivation and herbicide applications) are implemented early in the season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tape irrigation
  • Thermal-time model
  • Weed control