ایجادکلکسیون هسته ای ژرم پلاسم لوبیای معمولی( Phaseolus vulgaris L.) براساس صفات مورفولوژیک در بانک ژن گیاهی ملی ایران

نویسنده

موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر،عضوهیئت علمی ، دکتری اصلاح نباتات

چکیده

لوبیای معمولی با نام علمی (Phaseolus vulgaris L.) یکی از مهمترین لگوم های خوراکی دردنیا می باشد. ایجاد یک کلکسیون هسته ای می تواند زمینه ســاز دستـرسی آسان تر به ذخایرژنتیکی ودرنتیجه ارتقا کاربرد این مواد در برنامه به نژادی گیاه لوبیا شود. در این بررسی نحوه ایجاد یک کلکسیون هستــه ای از کلکسیون اصلی لوبیای بانک ژن گیاهی ملی ایران مشتمل بر1425 نمونه تشریح شده است. دراین روش برمبنای منشا جغرافیائی وارزیابی 17 صفت کیفی مورفولوژیکی با استفاده ازروش وارد، نمونه ها در 7 دسته گروه بندی شدند. آنگاه از هرخوشه به صورت تصادفی و با توجه به منشا جمع آوری تعدادی شماره نمونه برای تشکیـل کلکســیون هسته انتخاب شدند. با استفاده ازروش هـای مقـایسه میــانگین U مان –ویتنی ؛ آماره همگنی واریانس لون و توزیع فراوانی ها با آماره مربع کای میزان تشابه کلکسیون مرکزی تشکیل شده با کلکسیون اصلی نشان داده شد. شاخص تنوع فنوتیپی شانون – ویور نیز برتشابه تنوع صفات مختلف در دو کلکسیون دلالت داشت.

عنوان مقاله [English]

Establishment of a Core Collection of Bean ( Phaseolus vulgaris L.) Germplasm in the National Plant Gene Bank of Iran

نویسنده [English]

  • shahin vaezi
چکیده [English]

Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the most important food legumes worldwide. The development of a core collection could facilitate easier access to bean genetic resources and enhance their applications in crop improvement program. In this article development of a core collection from 1425 accessions of common bean germplasm available from the National Plant Gene Bank of Iran (NPGGBI) was described. Accessions were clustered by Ward`s method based on geographical origin and 17 qualitative morphological traits data. Some accessions randomly selected from each cluster according to origin of construct core collection. Mean comparisons using Mann-Whitney U test, variances comparison by Leven's test and comparison of frequency distribution by X2 test indicated that core collection was similar to whole collection. The Shannon-Weaver diversity index (H (were also confirmed the similarity of collection and core collection based on different traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common bean
  • Core collection
  • Qualitative morphological traits