ارزیابی اثر تنش خشکی بر پایداری غشای سلولی،سرعت فتوسنتز،محتوی نسبی آب و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارومیه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه زنجان

4 کارشناس ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

لوبیا چیتی گیاهی حساس به تنش خشکی است، در عین حال در این گیاه از لحاظ مقاومت به خشکی تنوع ژنتیکی مشاهده می شود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی کشت شده در استان زنجان،آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان انجام شد. سطوح آبیاری( شاهد و تنش خشکی) در کرت های اصلی و ارقام لوبیا چیتی ( تلاش،COS16، محلی خمین و G14088)، در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که رقم COS16 از بیشترین میزان فتوسنتز(069/4 میکرو مول دی اکسید کربن بر متر مربع بر ثانیه)، پایداری غشای سلولی(77/21 درصد) و محتوی نسبی آب(34/69 درصد) در شرایط تنش خشکی برخوردار بود. در ضمن میزان کاهش فتوسنتز و محتوی نسبی آب در رقم COS16 نسبت به سایر ارقام در شرایط تنش خشکی نسبت به شاهد کمتر بود. همین رقم حداکثر عملکرد دانه را در شرایط تنش داشت(1346 کیلوگرم در هکتار) و میزان کاهش عملکرد دانه آن در شرایط تنش نسبت به شاهد کمتر از سایر ارقام بود. بنابراین به نظر می رسد ارقامی که بتوانند در شرایط تنش خشکی، یکپارچگی غشای سلولی خود را حفظ کنند ، از سرعت فتوسنتز بالاتری برخوردار بوده و عملکرد بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress on Cell Membrane Stability, Photosynthesis Rate, Relative Water Content and Grain Yield of Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • hossein nazari nasi 1
  • farhad jabari 2
  • mohammad reza azimi 3
  • meysam norouzian 4
چکیده [English]

Pinto bean is a susceptible plant to drought stress. However, there is genotype variation for this trait in this plant. In order to investigate the effects of drought stress on physiological traits and grain yield of pinto bean genotypes cultivated in Zanjan province, an experiment was conducted as spilt plot based on a completely randomized block design with four replications at Zanjan university research farm. Irrigation levels (control and drought stress) and genotypes (Talash, G14088, Khomein and COS16) were set in the main and subplot, respectively. Results indicated that COS16 showed maximum photosynthesis rate, cell membrane stability and relative water content under drought stress. Also, COS16 genotype exhibited the least reduction for photosynthesis rate and relative water content reduction under drought stress in comparison to control. In addition, this cultivar had maximum seed yield and minimum seed yield reduction under drought stress in comparison to control. Thus, it seems that under drought stress, cultivars with stable cell membrane will produce higher seed yield because of higher photosynthesis rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell membrane stability
  • Drought stress
  • Pinto bean
  • relative water content and photosynthesis rate