بررسی الگوی پروتئوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جو تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

شوری و خشکی از عوامل نامساعد محیطی هستند که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهند. تنش‌ها باعث بروز دامنه وسیعی از واکنش‌ها در گیاهان، از تغییر بیان ژن و متابولیسم سلول تا تغییر در سرعت رشد و عملکرد می‌شوند. در شرایط تنش افزایش میزان گونه های فعال اکسیژن موجب خسارت به اساسی‌ترین ماکرومولکول‌های سلولی نظیر پروتئین‌ها، چربی ها، اسیدهای نوکلئیک و رنگدانه‌ها می‌گردد. برخی سیستم های آنزیمی نقش مهمی در پاکسازی سلول از این گونه های فعال اکسیژن بر عهده دارند. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر الگوی پروتئوم برگی و تغییرات آنتی اکسیدانتی گیاهچه های دو ژنوتیپ جو (افضل و لاین 527)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3تکرار در شرایط کنترل شده و تنش شوری (200میلی مولار و300میلی مولار) اجرا شد. تنش شوری در مرحله 4تا 5 برگی به مدت 24 ساعت اعمال شد. تنش شوری باعث کاهش فعالیت کاتالاز و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانت هایی نظیر پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ریداکتاز شد، اگر چه واکنش ژنوتیپ ها متفاوت بود. تجزیه ژل های الکترفورز دو بعدی نشان داد که در مقایسه با شاهد، ژنوتیپ متحمل 97 لکه پروتئینی ( 78%افزایش و22% کاهش بیان) ودر ژنوتیپ حساس 94 لکه پروتئینی(37% افزایش و 63% کاهش بیان) تغییرات معنی داری از خود نشان دادند. نتایج طیف سنجی جرمی منجر به شناسایی پروتئین های درگیر در مکانیسم های آنتی اکسدانتی و تولید انرژی و سایر مکانیسم ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Leaf Proteome Pattern and Antioxidant Activity of Barley under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • abdorahman rasoolnia 1
  • mohammad reza bi hamta 2
  • ali peyghambari 3
  • hooshang alizade 4
  • soheyla takallo 1
  • mojahed kamalizade 5
چکیده [English]

Drought and salinity stress are adverse environmental factors that affect crop growth and yield. Abiotic stress cause some reaction in plants such as change in gene expression, cell metabolism, growth and yield. Moreover, stress condition resulted in increase of reactive oxygen species and disturbe macromolecules such as proteins, fatty acids, nucleic acid and pigments. In order to evaluate salinity effect on leaf proteome pattern and changes in antioxidant activity of two barley ( Afazal, L.527) genotypes, an experiment was carried out using factorial experiment in a completely randomized design with three replications under controlled conditions and salinity (200 and 300 mM) stress. Salinity stress was imposed in seedling with 4-5 leaves stage for 24 hours. Salt stress decreased the catalase activity while increased the other antioxidant activity such as peroxidase, ascorbate peroxidase and glutathione reductase. Although the response of genotypes was different. Analysis of gels revealed that in tolerant genotype 97 protein spots (%78 up-regulated, %22 down-regulated) and in susceptible genotype 94 protein spots (%37 up-regulated, %63 down-regulated) showed significant changes in compare with control. Result of MS/MS led to the identification of some proteins involved in antioxidant activity, energy generating and other mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Barley
  • Proteomics.
  • salt stress