وراثت‌پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپ‌های بروم گراس‌نرم (Bromus inermis)

نویسندگان

1 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، اصفهان

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی توان تولید، تخمین میزان تنوع، تعیین شباهت بین ژنوتیپ‌های گزینش شده بروم گراس نرم (Bromus inermis) از طریق ارزیابی‌های کلنی صورت گرفت. بدین منظور ژنوتیپ‌ها به صورت کلن‌های تکرار شده طی دو سال (84 و 85) در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، فنولوژیک و زراعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی زیادی بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه وجود دارد که می‌تواند انتخاب برای اهداف مختلف در این ژرم‌پلاسم را سودمند سازد. برآورد ضرایب تنوع ژنتیکی در هر سال آزمایش نشان داد که حداقل میزان تنوع مربوط به روز تا گرده‌افشانی، ارتفاع بوته، قطر یقه و طول پدانکل می‌باشد. عملکرد علوفه و عملکرد بذر از حداکثر میزان تنوع ژنتیکی برخوردار بودند. بیشترین میزان وراثت‌پذیری مربوط به صفات روز تا خوشه دهی و گرده افشانی و کمترین آن برای قطر یقه چین اول به دست آمد. تجزیه خوشه‌ای بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی، ژنوتیپ‌ها را در 3 گروه مجزا گروه‌بندی کرد که بر مبنای آنها ژنوتیپ‌های دارای فاصله ژنتیکی بیشتر به منظور استفاده در مطالعات بعدی شناسایی شدند. در نهایت ژنوتیپ‌های شماره 1، 5، 16، 19 و 23 برای ایجاد واریته ترکیبی توصیه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heritability of Yield and Associated Traits in Smooth Brome Grass Genotypes (Bromus inermis)

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi 1
  • Mojtaba Khayyam Nekouei 1
  • Mohammad Mehdi Majidi 2
  • Aghafakhr Mirlohi 2
چکیده [English]

In order to investigate production potential, variation and genetic similarity of selected Iranian smooth brome grass (Bromus intermis) genotypes, an experiment was conducted using clonally propagated materials. Genotypes were evaluated for agronomic, phenological and morphological characteristics under a randomized complete block design during 2005 and 2006. Results showed that there were significant differences between genotypes for all traits indicating high genetic diversity in studied germplasem that can be suitable for selecting genotypes in the germplasm. Genotypic coefficients of variation evaluated for seed and forage yield were the highest while the lowest detected for days to pollination, plant and peduncle length and crown diameter. The strong estimates of heritability were observed for days to headings and days to pollination, while the lowest was observed for crown diameter. Cluster analysis on the studied attributes grouped genotypes into three clusters. Regarding all of the measured characters the least and the most similar accessions were identified to be used in the future breeding projects. Finally, the genotypes number 1, 5, 16, 19 and 23 were suggested for developing synthetic variety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Bromus inermis
  • Cluster Analysis
  • Synthetic variety