بررسی نوع و زمان مصرف مواد شیمیایی بر شکستن خواب غده‌چه سیب‌زمینی

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این آزمایش تأثیر زمان مصرف (بلافاصله و یک هفته پس از برداشت) مواد شیمیایی (رایندیت، دی سولفید کربن، تیواوره و اسید جیبرلیک) بر روی شکستن خواب غده‌چه‌های سیب‌زمینی رقم مارفونا مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار رایندیت (2/0 میلی‌لیتر در لیتر به مدت دو روز) و کربن دی سولفید (25 میلی‌لیتر در مترمکعب به مدت چهار روز) توسط قرار دادن غده‌چه‌ها در معرض بخار این مواد در جعبه‌های بدون منفذ درب‌دار و تیمار اسید جیبرلیک (50 میلی‌گرم بر لیتر به مدت دو ساعت) و تیواوره (محلول 3 درصد به مدت دو ساعت) از طریق غوطه‌ور کردن غده‌چه‌ها در محلول آبی این مواد انجام گرفت. نتایج نشان داد که زمان کاربرد مواد شیمیایی تأثیر معنی‌داری بر روی شکستن خواب غده‌چه‌های سیب‌زمینی دارد. به طوری که رایندیت و دی سولفید کربن در یک هفته پس از برداشت و اسید جیبرلیک و تیواوره بلافاصله پس از برداشت از تأثیر بیشتری برخوردار بودند. در هردو زمان مصرف، به ترتیب غده‌چه‌های تیمار شده با رایندیت و تیواوره دارای کمترین و بیشترین دوره خواب بودند. غده‌چه‌های تیمار شده به طور معنی‌داری دارای تعداد جوانه فعال، طول و وزن تر بیشتری نسبت به غده‌چه‌های تیمار نشده بودند. البته در هر تیمار، اختلاف معنی‌داری در بین دو زمان مصرف مشاهده شد. وزن در واحد طول جوانه در غده‌چه‌های تیمار شده با رایندیت، دی سولفید کربن و تیواوره، بیشتر از غده‌چه‌های شاهد بود، اما وزن در واحد طول جوانه در غده‌چه‌های تیمار شده با اسید جیبرلیک کمتر از غده‌چه‌های تیمار نشده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Type and Application Time of Chemicals on Dormancy Breaking of Potato Minitubers

نویسندگان [English]

  • Khaled Salimi
  • Seyed mohammad bagher Hosseini
  • Reza Tavakkol Afshari
چکیده [English]

In this study, the effect of application time (immediately and one week after harvest) of some chemicals (rindite, carbon disulphide, gibberellic acid and thiourea) on breaking of dormancy and sprouting of potato (Solanum tuberosum L., cv., Marfona) minitubers was investigated. For the carbon disulphide (25 ml m-3 for four days) and rindite (0.2 ml L-1 for two days) application, minitubers were exposed to evaporation of these materials in plastic containers with tightly fitting lids, immersed in solution of thiourea (30 g L-1 for two hrs) or gibberellic acid (50 mg L-1 for two hrs). Results showed that time of application had a significant effect on breaking of potato minituber dormancy. Rindite and carbon disulphide immediately and gibberellic acid and thiourea in one week after harvest had a greater effect. Irrespective of time of treatment, minitubers were treated with rindite and thiourea had the lowest and the highest dormancy period, respectively. The number, length and fresh weight of sprout in treated minitubers significantly enhanced by treating minitubers with chemicals compared with the untreated control minitubers, but there were strong interactions between chemicals and time of treatment. Rindite and carbon disulphide immediately and gibberellic acid and thiourea in one week after harvest had a greater effect on sprouting. Sprout mass per unit of sprout length of the longest sprout were significantly increased by treating minitubers with rindite, thiourea and carbon disulphide compared with the untreated control minitubers, but in gibberellins treated minituber decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon disulphide
  • Dormancy period
  • gibberellic acid
  • Rindite
  • Sprout length
  • Sprout number.
  • Thiourea