تأثیر کمپوست کود دامی غنی شده با مقادیر مختلف زئولیت بر کارآیی علف‌کش تری‌فلورالین در کنترل علف‌های هرز آفتابگردان تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کمپوست کود دامی و زئولیت بر کارآیی علف‌کش تری‌فلورالین در کنترل جمعیت طبیعی علف‌های هرز آفتابگردان در رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی در سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عامل اول یعنی رژیم‌های آبیاری در دو سطح آبیاری معمولی (آبیاری پس از مصرف 35 درصد رطوبت قابل استفاده خاک) و محدود (آبیاری پس از مصرف 70 درصد رطوبت قابل استفاده خاک) در نظر گرفته شد و عامل دوم شامل مقادیر زئولیت در چهار سطح صفر، 100، 200 و 300 گرم در مترمربع بود که به کود دامی کمپوست شده اضافه شد. در این آزمایش به طور کلی 60 درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیائی اوره و 40 درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده تأمین گردید. بر اساس نتایج آزمایش استفاده از زئولیت باعث اثر بخشی بیشتر علف‌کش و کاهش تراکم علف‌های هرز در هر دو شرایط آبیاری معمولی و محدود گردید، ولی تراکم علف‌های هرز در تمامی مقادیر زئولیت در رژیم آبیاری محدود کمتر از شرایط آبیاری معمولی بود. میزان ماده خشک علف‌های هرز با افزایش مقدار زئولیت در شرایط آبیاری محدود کاهش یافت ولی در شرایط آبیاری معمولی تغییر زیادی نداشت. نتایج به دست آمده از آزمایش مزرعه‌ای و آزمون زیست سنجی بقایای تری‌فلورالین در خاک موید حفظ پایداری علف‌کش در اثر کاربرد زئولیت بود. عملکرد آفتابگردان نیز با افزایش مقدار مصرف زئولیت به طور معنی‌داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Manure Compost Enrichment with Different Amounts of Zeolite on Trifluralin Efficacy in Sunflower Weed Control under Different Irrigation Regimes

نویسندگان [English]

 • Saeidreza Yaghoubi 1
 • Majid Aghaalikhani 1
 • Majid Gholamhosseini 1
 • Kamal Sadat Asilan 2
 • Aria Dolatabadian 1
 • Aidin Khodaei Joughan 1
 • Ehsan Jamshidi 1
1
2
چکیده [English]

In order to investigate the effects of composted manure and zeolite on efficacy of trifluralin in control of weed natural population in sunflower under different irrigation regimes, an experiment conducted in 2009 in Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. A randomized complete block design in factorial arrangement with three replications was used. First factor was irrigation regimes that involved normal irrigation (irrigation after reducing 35% soil available water) and limited irrigation (irrigation after reducing 70% soil available water). Second factor was zeolite using in 0, 100, 200 and 300 gm-2 which composted with manure. In this experiment 60% of nitrogen was supplied from chemical fertilizer and 40% by compost. Results indicated that using zeolite increased efficacy of trifluralin and reduced weed density under both normal and limited irrigations but weed density under limited irrigation was lower than normal irrigation. Weed dry matter reduced with increasing zeolite level under limited irrigation but did not change under normal irrigation. Results of field experiment and bioassay test revealed that crop yield and persistence of trifluralin increased significantly with increasing zeolite level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compost
 • Trifluralin
 • Water stress.
 • Weed
 • zeolite