تأثیر تنش خشکی و کاربرد نسبت‌های مختلف کود دامی و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

به منظور مقایسه و بررسی تأثیر مصرف پلیمرهای سوپرجاذب و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل‌ کراس704 (S.C 704) در شرایط تنش خشکی، این آزمایش به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس واقع در ایستگاه زرقان انجام گردید. رژیم‌ های آبیاری در سه سطح به عنوان عامل اصلی (آبیاری پس از 70، 105 و 140 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) و نسبت‌های مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در شش سطح به عنوان عامل (1S: شاهد یا عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب، 2S: 100درصد کود دامی به میزان 40 تن در هکتار، 3S: 100 درصد پلیمر سوپرجاذب به میزان 200 کیلوگرم در هکتار، 4S: 50 درصد کود دامی و 50 درصد پلیمر سوپرجاذب، 5S: 35 درصد کود دامی و 65 درصد پلیمر سوپرجاذب و 6:S 65 درصد کود دامی و 35 درصد پلیمر سوپرجاذب) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی از تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت کاسته شد. در مقابل با کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر‌جاذب بر تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک افزوده شد. تنش خشکی از طریق کاهش اجزاء عملکرد، بخصوص تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه باعث کاهش عملکرد دانه گردید. حداکثر عملکرد دانه (43/12 تن در هکتار) به تیمار آبیاری کامل تعلق داشت. کاربرد توأم کود دامی و پلیمر سوپر‌جاذب با بهبود شرایط رشد، سبب افزایش عملکرد دانه به میزان 97/15 درصد و عملکرد بیولوژیک به میزان 95/8 درصد نسبت به شاهد شد و حداکثر عملکرد از تلفیق کود دامی و پلیمر سوپرجاذب به نسبت 65 به 35 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drought Stress and Different Rates of Animal Manure with Super Absorbent Polymer on Grain Yield and Yield Components of Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Khadem 1
  • Mahmoud Ramroudi 1
  • Mohammad Galavi 2
  • Mohammad Javad Rousta 3
چکیده [English]

To investigate the effects of drought stress and different combinations of animal manure with super absorbent polymer on yield and yield components of corn, a split plots design was conducted based on a randomized complete block design with 3 replications in Fars Agricultural Research Center in 2007. Irrigation treatments were assigned as the main factor in three levels: 70, 105 and 140 mm evaporation from pan class A. Different combinations of animal manure and super absorbent polymer application were assigned to the sub plots in six levels, namely, S1: control, S2: 100% animal manure (40 t/ha), S3: 100% super absorbent polymer (200 kg/ha), S4: 50% animal manure + 50% super absorbent polymer, S5: 35% animal manure + 65% super absorbent polymer, and S6: 65% animal manure + 35% super absorbent polymer. The results showed that, kernel number per ear, 1000 grain weight, grain yield and biological yield decreased by drought stress and increased with animal manure and super absorbent polymer application. Higher levels of drought stress decreased the grain yield. The maximum yield (12.43 t/ha) was detected in control irrigation. Yield and yield components were significantly increased by using of both animal manure and super absorbent polymer compared to other treatments. The results showed that, the combinations of animal manure and super absorbent polymer application (S6 treatment), significantly increased the grain and biological yield by 15.97 and 8.95 percent compared to control, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • harvest index
  • Irrigation regime
  • Pan class A and Grain yield