ارزیابی ترکیب شیمیایی، کیفیت تخمیر و قابلیت هضم علوفه سیلو شده آفتابگردان در مراحل مختلف نموی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

3 جهاد کشاورزی استان خوزستان

چکیده

آفتابگردان عملکرد علوفه خشک زیادی داشته و از نظر مواد معدنی، پروتئین و کلسیم غنی‌تر از ذرت است، بنابراین استفاده از این علوفه در جیره غذایی دام‌ها می‌تواند کمک شایانی برای رفع فقر مواد غذایی آنها باشد. به منظور تعیین مناسب‌ترین مرحله برداشت آفتابگردان برای سیلو کردن، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. از طرح آماری بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار استفاده شد و تیمارهای مورد آزمایش (مرحله نموی آفتابگردان) عبارت بودند از: اواخر غنچه‌دهی، اواخر گلدهی و مرحله شیری-خمیری دانه، که به مدت 45 روز درون بطری‌های پلاستیکی دهانه گشاد سیلو شدند. نتایج آزمایش نشان داد که، سیلوی آفتابگردان در مرحله اواخر غنچه‌دهی به طور معنی‌داری درصد خاکستر، پروتئین خام و قابلیت هضم ماده خشک بیشتری نسبت به دو مرحله دیگر داشت، ولی به دلیل واکنش اسیدیته غیرقابل قبول (67/5) این مرحله نموی قابل توصیه نیست. بنابراین سیلوی آفتابگردان در مرحله اواخر گلدهی و قبل از تشکیل دانه به علت داشتن واکنش اسیدیته قابل قبول و پروتئین، موادمعدنی، قندهای محلول، قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم ماده آلی بیشتر از مرحله شیری- خمیری دانه، در تحقیق حاضر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chemical Composition, Fermentation Quality and Digestibility of Sunflower Silage in Different Development Stages

نویسندگان [English]

  • Elahe Mafakher 1
  • Mousa Meskarbashi 1
  • Peyman Hasibi 1
  • Mohammadreza Mashayekhi 2
  • Jamshid Baghaeipour 3
1
2
3
چکیده [English]

Sunflower has many dry forage yields and is richer than corn in inorganic matter, protein and calcium. Therefore, use of this forage in livestock diets can be valuable for elimination of food poverty. In order to determine the best harvest stage for sunflower silage, an experiment was conducted in 2007-2008 at Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz. A randomized complete block design with three treatments and four replications was used. Treatments were developmental stages of sunflower including R3 (late budding stage), R5 (late blooming stage) and R6-R7 (milk-dough grain stage) which ensiling to duration of forty five days in two kg jars.The results of experiment showed that sunflower silage had significantly higher percent of ash, crude protein and dry matter digestibility in late budding stage than other stages, but this developmental stage was not recommendable, because there was not acceptable pH (5.67). So in this study the silage of late blooming and before seed formation, because of acceptable pH and higher protein, inorganic matter, water soluble sugar, dry matter digestibility and organic matter digestibility than milk-dough grain stage is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • chemical composition
  • Development stages
  • digestibility
  • Sunflower silage