مقایسه پروتئوم‌های جنین بذر پرایم‌شده و پرایم نشده گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله جوانه‌زنی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 مرکز نانوبیوتکنولوژی پژوهشکده ابن سینا، تهران

چکیده

برای درک بهتر پرایمینگ بذر، که باعث افزایش سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی رویش گیاهچه می‌گردد، تأثیر اسموپرایمینگ بذر در جوانه‌زنی بذر گندم نان (Triticum aestivum L.) در مقیاس جنینی توسط پروتئومیکس مورد بررسی قرار گرفت. از دو نوع بذر شامل بذر اسموپرایم شده با پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 در پتانسیل اسمزی 8/0- مگاپاسگال در دمای ?C15 به مدت 24 ساعت، و سپس خشک کردن آن‌ها به صورت هواخشک در دمای اتاق و نوع دوم بذر شاهد بدون اعمال هیچ تیماری استفاده شد. ظهور ریشه‌چه در فواصل زمانی 8 ساعت در یک دوره زمانی 32 ساعته در هر دو تیمار طی آزمون جوانه‌زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش برای آنالیز تأثیر پرایمینگ در مقیاس جنینی روی جوانه‌زنی بذر استفاده گردید. آنالیز پروتئومی نشان داد که پرایمینگ در اکثر فرآیندهای جوانه‌زنی حقیقی (قبل از خروج ریشه‌چه) دخالت ندارد. حدود 1250پروتئین در روی ژل‌های دوبعدی تشخیص داده شدند، که تغییرات در فراوانی (کاهش یا افزایش بیان) 92 پروتئین در طی جوانه‌زنی محض از لحاظ آماری در سطح 5% معنی‌دار بود. تغییرات در الگوی بیان 26 پروتئین میان بذر پرایم‌شده و شاهد در جنین مشاهده شد. همچنین فواصل زمانی 32 و 24 ساعت به ترتیب بیشترین و کمترین تغییرات در الگوی بیان را نشان دادند. نتایج توالی‌یابی نقاط مورد نظر نشان داد که افزایش بیان پروتئین‌هایی مانند HSP 70 و ATP، می‌تواند در افزایش سرعت جوانه‌زنی و همچنین افزایش مکانیسم‌های دفاعی بذر نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protemic Comparison of Primed and Non-Primed Wheat (Triticum aestivum L.) Seed Embryo during Germination

نویسندگان [English]

  • Mohsen Abbasabadi 1
  • Reza Tavakkolafshari 1
  • Mahmoud Chamankhah 2
  • Houshang Alizade 1
چکیده [English]

To better understand seed priming that improve seed germination and seedling uniformity, we examined the physiological role of osmopriming in germination of bread wheat (Triticum aestivum L.) seed embryos by a proteomic approach. For this purpose, we used two systems. The first system consisted of osmo-primed seeds by PEG 6000 at -0.8 MPa at 15?C for 24 hours, followed by air drying at 15?C, and the second corresponded to wild-type seeds. The radicle emergence was evaluated at 8-hour intervals during 88 hours in primed and non-primed seeds. Afterwards, seeds were germinated in distilled water for 32 hours at 12?C, and sampling were done in 8-hour intervals. We used the results to analyze the effects of priming on seed germination at embryo scale. The proteomic analysis indicated that priming do not participate in many processes involved in germination sensu stricto (prior to radicle protrusion). Among about 1,250 total seed proteins resolved in two-dimensional gels, changes in the abundance (up- and down-regulation) of 92 proteins were observed during germination sensu stricto. Out of this, 26 protein changes detected between primed and non-primed seed germination in embryo. In 24-hour and 32-hour intervals the least and the most changes were observed, respectively. Primary result of mass spectrometry indicated that ATP synthesis and HSP 70 increased during germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread wheat.
  • germination
  • Priming
  • Proteomics
  • Seed embryo