بررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت روی گیاه مادری، بر بنیه و ظهور گیاهچه بذرهای تولیدی برخی ارقام کلزا

نویسندگان

1 پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت بر گیاه مادری، روی بنیه و درصد ظهور گیاهچه ارقام کلزا، در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت در بهار 1387 اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای پنج رقم کلزا: لیکورد، اَُپرا، مودِنا، اِلیت و ساریگل (در کرت فرعی)، دو تاریخ کاشت: نیمه اول مهر و آبان‌ماه (کرت اصلی) و دو سطح آبیاری: آبیاری معمولی و قطع آبیاری از ساقه‌دهی به بعد (کرت اصلی) بودند که در سال 86-1385 در یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی اجرا شده بود. در آزمایش مزرعه‌ای صفات درصد ظهور گیاهچه نهایی، میانگین زمان لازم برای ظهور گیاهچه، میانگین ظهور گیاهچه روزانه و سرعت ظهور گیاهچه روزانه و در آزمون جوانه‌زنی استاندارد درصد جوانه‌زنی نهایی، میانگین زمان لازم برای جوانه‌زنی، میانگین جوانه‌زنی روزانه و سرعت جوانه‌زنی روزانه اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و تنش خشکی اثر معنی‌داری روی صفات اندازه‌گیری شده در مزرعه نداشته‌اند، همچنین همبستگی بین درصد ظهور گیاهچه نهایی و آزمون جوانه‌زنی استاندارد وجود نداشت، در نتیجه از این آزمون نمی‌توان برای پیش‌بینی درصد ظهور گیاهچه استفاده کرد. بر اساس نتایج آزمایشگاه رقم ساریگل به واسطه داشتن بالاترین درصد جوانه‌زنی نهایی، میانگین جوانه‌زنی روزانه و پایین‌ترین سرعت جوانه‌زنی روزانه بهترین کیفیت بذر را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Drought Stress and Planting Dates on Seedling Emergence, Plant Growth and Seed Vigour of Produced Seeds in Canola (Brassica napus) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hengame Atarodi 1
  • Hamid Irannejad 1
  • Amirhossein Shiranirad 2
  • Reza Amiri 1
  • Gholamabbas Akbari 1
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the role of drought stress and planting dates on seeds vigour and seedling growth of produced seeds. The experiment was performed in the Research Field and Seed Technology Laboratory of the Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Aboureyhan in Pakdasht in spring 2008. Five canola cultivars including Licord, Opera, Modena, Elite, Sarigol (in subplots), 2 planting dates including first half of October and first half of November (main plots) and 2 levels of irrigation including normal irrigation and drought stress from stem elongation stage (main plots) which all materials were produced in previous year were used as treatments. Time to 50% of seedling emergence and mean daily of seedling emergence were measured. In laboratory, standard germination test was conducted and final germination percentage and germination speed were measured. Based on analysis of variance planting date and drought stress had no significant effect on measured characteristics. Our results indicated that there is no correlation between final percentage of seedling emergence and standard germination test. Therefore, standard germination test can not be used for predication of final emergence percentage in the field. Based on the laboratory results, the cultivar Sarigol due to higher final germination percentage, mean daily germination and lower daily germination speed had higher seed quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation.
  • Final percentage seedling emergence
  • seed quality
  • seed vigour
  • Standard germination test