انتقال ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو به کلزا (رقم R line Hyola 308) جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotina sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

یکی از روش‌های ممانعت از نفوذ قارچ‌های بیماریزا به درون گیاهان، مهار فعالیت آنزیم‌های پکتینازی (مانند پلی‌گالاکتوروناز) این قارچ‌ها می‌باشد. پروتئین‌های مهارکننده فعالیت آنزیم پلی‌گالاکتوروناز (PGIP) از جمله پروتئین‌هایی هستند که توسط برخی از گیاهان بیان می‌شوند و قادرند قدرت نفوذ قارچ به گیاه را مهار نمایند. در این تحقیق جهت ایجاد مقاومت به قارچ Sclerotina sclerotiorum در گیاه کلزا، ژن pgip1 به این گیاه منتقل گردید و میزان مقاومت آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو در ناقل بیانی pBI121 تحت پیشبرنده CaMV 35S کلون و با استفاده از الگوی PCR و هضم آنزیمی مورد تأئید قرار گرفت. جهت انتقال ژن به گیاه از باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه LBA4404 و ریزنمونه‌های کوتیلدونی استفاده گردید. جهت تأئید گیاهان تراریخت به دست آمده از الگوی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی استفاده گردید. ارزیابی مقاومت گیاهان تراریخت در برابر قارچ S. sclerotiorum به روش detached leaf assay انجام گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده نشان داد که گیاهان تراریخت احتمالی، نسبت به گیاه شاهد (کلزای غیر تراریخت) در برابر قارچ S. sclerotiorum از مقاومت بیشتری برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Canola (R line Hyola 308) by pgip1 Gene from Bean cv. Daneshjoo to Improve Resistance to Sclerotina sclerotiorum

نویسندگان [English]

  • Ali Abedi 1
  • Mostafa Motalebi 1
  • Mohammadreza Zamani 1
  • Khosro Piri 2
چکیده [English]

During plant infection, fungal pathogens secret polygalacturonase (PG) that are capable of degrading cell wall of susceptible plant tissues. Polygalacturonase-inhibiting proteins (PGIPs) are able to specifically inhibit fungal polygalacturonases (PGs) activity. The inhibition of fungal PGs by PGIPs suggests that PGIPs have a role in plant tolerance to fungal infections. In this study bean (Daneshjoo cultivar) pgip1 gene was overexpressed under the control of the CaMV 35S constitutive promoter in Brassica napus, R line Hyola 308. Transformation of cotyledonary petioles was achieved via Agrobacterium tumefaciens LBA4404. After infection with Agrobacterium, the explants were transferred to selected regeneration medium. The transformed explants were screened in kanamycin containing media. The explants were excised and rooted using appropriate growth regulator. Putative transgenic lines obtained from independent transformation events transferred to the greenhouse for hardening. The presence of pgip1 in putative transgenic lines confirmed by the polymerase chain reaction (PCR) using specific primers. Also, the results of bioassay demonstrated that the lesion sizes occurred on leaves of transgenic canola by Sclerotina sclerotiorum (causal agent of canola stem rot) were significantly retarded in compared to non transgenic canola plant using leaf detached assay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brassica napus
  • pgip1
  • Regeneration
  • Sclerotina sclerotiorum.
  • Transformation