شناسایی پروتئین‌های دارای جرم مولکولی بالا در Aegilops crassa بومی ایران

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 مؤسسه تحقیقات نهال و بذر، بخش ژنتیک

3 دانشکده کشاورزی، غذا و منابع طبیعی، پارک تکنولوژی استرالیا، دانشگاه سیدنی

چکیده

در این تحقیق تعداد 120 نمونه Aegilops crassa (با ژنوم MMDD) بومی ایران از نظر پروتئین‌های گلوتنین با وزن مولکولی بالا مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارزیابی نوارهای باندی از بین متنوع‌ترین نوارها، 17 الگوی باندی انتخاب و جهت تعیین نوع پروتئین آنها از روش اسپکترومتری جرمی استفاده گردید. از بین 17 باند تنها 6 باند با احتمال بالا شناسایی گردیدند. از باندهای شناسایی شده 2 باند با باندهای موجود در Aegilops ventricosa و دو باند دیگر با باندهای موجود در Triticum aestivum از نظر وزن مولکولی بالا تطابق داشتند. همچنین 2 باند دیگر با بتا آمیلاز در Hordeum vulgare تطابق نشان دادند. برای 11 باند دیگر هیچ اطلاعاتی از روش اسپکترومتری جرمی به دست نیامد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نمونه‌های Ae. crassa بومی ایران به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب می‌توانند در اصلاح گندم برای بهبود خصوصیات پروتئینی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of High Molecular Weight Proteins in Aegilops crassa from Iran

نویسندگان [English]

  • Mahsa Bamneshin 1
  • Mohammadreza Naghavi 1
  • Mohammad Jafar Aghaei 2
  • Alireza Talei 1
  • Mohammad Esmaeil Hassani 3
چکیده [English]

In this study, 120 Aegilops crassa (MMDD genome) accessions from Iran were evaluated for high molecular weight proteins. Based on SDS-page analysis, 17 bands were selected and mass spectrometry was used for protein identification. Among 17 bands selected for MALDI-TOF-TOF-MS analyzing, only 4 bands were identified as high molecular weight glutenin subunit similar to Aegilops ventricosa and Triticum aestivum with high probability. Moreove, 2 bands as beta-amylase similar to Hordeum vulgare were detected and 11 of them had no MS/MS data. The results showed that the Iranian accessions of Aegilops crassa have favorable glutenin subunits that are useful in improving bread wheat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Ae. crassa
  • High molecular weight proteins
  • Mass spectrometry
  • MMDD genome