بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ریزوبیوم‌های بومی همزیست با سه گونه شبدر به کمک روش انگشت نگاری rep- PCR

نویسندگان

چکیده

اولین قدم در تولید مواد تلقیحی ریزوبیومی بررسی تنوع میان جمعیت‌های بومی به منظور غربال‌سازی و یافتن نژادهای جدید و مؤثری است که بیشترین سازگاری را با میزبان لگومی خود داشته باشند. با هدف تعیین تنوع ژنتیکی، جمعیت جدایه‌هایRhizobium leguminosarum bv. trifolii همزیست با سه گونه شبدر کاشته شده در خاک هفت منطقه جغرافیای مختلف کشور، با استفاده از روش انگشت‌نگاری rep-PCR بررسی گردید. از میان 152 جدایه جمع‌آوری شده، 22 نژاد مختلف برای سه گونه شبدر مورد بررسی، شناسایی گردید. مقایسه الگوهای انگشت نگاری و دندروگرام مربوطه تنوع قابل توجهی را میان سویه‌های جدا شده از گونه‌های مورد بررسی نشان داد. نتایج نشان داد که تکنیک rep- PCR ابزار مناسبی برای تفکیک نژادهای ریزوبیومی نزدیک به هم می‌باشد. همچنین مقایسه الگوهای انگشت نگاری نشان می‌دهد که گونه‌های شبدر در جلب همزیستی نژاد‌های ریزوبیومی تا حد زیادی اختصاصی عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Evaluation of Indigenous Rhizobia Nodulating of three Clover Species, Based on Rep- PCR Fingerprinting Method

نویسندگان [English]

  • Banafsheh JalalZadeh Moghadam Shahri
  • Masoud Bahar
  • Khorshid Razmjou
چکیده [English]

Evaluation of genetic diversity is a considerable approach to screen within indigenous rhizobial population for compatible, highly effective strains, which can be further utilized as rhizobial inoculums. Genetic diversity of Rhizobium isolates from three clover species grown in soil samples of seven different geographical regions in Iran was investigated by Repetitive extra genomic palindromic fingerprinting (Rep-PCR) method. Out of 152 isolates tested in the study, 22 were identified as different strain types. Genome analysis of rhizobial isolates, as based on the fingerprinting profiles and the relating dendrogram, revealed considerable heterogeneity among isolates with different host species' origin. The results demonstrate Rep-PCR fingerprinting method as a powerful technique to differentiate among closely related strains of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. The results also suggest that clover species tend to preferably absorb their rhizobial symbionts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological nitrogen fixation
  • Rep-PCR
  • Strain dominance
  • Strain richness
  • Symbiosis