ارزیابی ژن cry1Ab در نسل‌های مختلف در حال تفکیک برنج

نویسندگان

چکیده

با استفاده از مهندسی ژنتیک، ژن‌هائی از نوعی باکتری خاکزی بنامBacillus thuringiensis (Bt) به برنج انتقال داده شده است که مقاومت به آفات را در پی دارد. موفقیت بکارگیری مهندسی ژنتیک در برنامه‌های اصلاحی کلاسیک به انتقال پایدار ژن انتقالی در ارقام تراریخت بستگی دارد. در این مطالعه سه جمعیت درحال تفکیک F2 از تلاقی هر یک از لاین‏های تراریخت برنج به نام‌های طارم مولائی، ندا و نعمت با رقم سنگ طارم تولید و الگوی تفرق ژن cry1Ab در این جمعیت‏ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی‌های فنوتیپی در مزرعه و آنالیز ژنوتیپی با استفاده از PCR در آزمایشگاه در جمعیت‌های مختلف F2، نسبت تفرق تک ژنی را برای cry1Ab نشان داد. این نتیجه نشان می‌دهد که یک نسخه از ژن cry1Ab در ژنوم لاین‌های تراریخت طارم مولائی، ندا و نعمت وارد شده است. این وضعیت، الگوی تفرق قابل پیش‏بینی ژن cry1Ab را در گیاهان تراریخت بازگو می‌کند. به علاوه، اطلاعات بدست آمده از این تحقیق مؤید این است که ادغام ژن cry1Ab در ژنوم لاین‌های تراریخت مورد مطالعه بصورت پایدار بوده است و بطور موفق به نسل‌های بعدی انتقال می‌یابد. بنابراین از این لاین‌های تراریخت، جهت اصلاح ارقام برای تحمل به کرم ساقه‏خوار در برنامه‏های مدیریت تلفیقی آفات می‏توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cry1Ab Gene in Different Segregating Populations of Rice

نویسندگان [English]

  • Ghafar kiani
  • Ghorban Ali Nemat Zadeh
  • Behzad GharehYazi
  • Majid Satari
چکیده [English]

Through an application of genetic engineering, genes from a soil bacterium Bacillus thuringiensis (Bt) which confer resistance to pests were transferred into rice. Successful employment of genetic engineering in traditional breeding programs is dependent upon stable transmission of transgene in transgenic varieties. Three different segregating F2 populations were developed from a cross between each one of the transgenic lines namely: Tarom Molaii, Neda and Nemat and Sang Tarom while the segregation mode of cry1Ab gene being studied in these populations. The results of phenotypic assay in field and genotypic analysis (employing PCR in laboratory on the different F2 populations) revealed monogenic segregation ratio for cry1Ab gene. The results indicated single copy integration of cry1Ab gene in the genomes of transgenic Tarom molaii, Neda and Nemat. This illustrates predictable segregation pattern of cry1Ab gene in transgenic plants. In addition, the data obtained imply that integration of cry1Ab gene in the genome of the studied transgenic lines is stable and can be successfully transmitted to successive generations. So, these transgenic lines could be well employed for improving pest tolerance of varieties in integrated pest management programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • cry1Ab
  • Insect resistance
  • rice
  • Segregation