جنبه‌هایی از مدیریت و بیولوژی علف هرز عروسک پشت پرده یکساله (Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند

نویسندگان

چکیده

از مشکل سازترین علف‏های هرز زراعت چغندرقند در شهرستان الشتر استان لرستان علف هرز عروسک پشت پرده یکساله می‏باشد. به منظور کنترل شیمیایی این علف هرز و نحوه اثر علف‏کش‏ها تحت شرایط گلخانه‏ای با استفاده از علف‏کش‏های خاک کاربرد تریفلورالین، اتال فلورالین و کلریدازون طرحی به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1386 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام گرفت. همچنین روش‏های پیش‏بینی مدیریت زراعی این علف هرز در مزرعه گندم مورد بحث قرار گرفته‌اند. مطالعات نشان داد که علف‏کش خاک کاربرد کلریدازون مانع جوانه‏زنی بیش از 50 درصد بذور این علف هرز شد و با تیمار شاهد (بدون علف‏کش) تفاوت معنی در سطح 5 درصد داشت. تیمارهای علف‏کشی تریفلورالین و اتال فلورالین و مخلوط این دو از لحاظ آماری تفاوتی با شاهد از نظر درصد سبز شدن نشان ندادند. ولی سه هفته بعد از تیمار، تمام گیاهچه‏های این علف هرز به جز تیمار شاهد از بین رفتند. همچنین مشخص شد تمام این علف‏کش‏ها مانع توسعه ریشه چه این علف هرز شده‏اند. مطالعات رشد و تراکم این علف هرز در مزرعه گندم نشان داد که کشت گندم می‏تواند در کاهش تراکم و رشد این علف هرز بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Aspects of Management and Biology of Grand Cherry Weed (Physalis divaricata) in Sugar Beet Farms

نویسندگان [English]

  • Jamshid Nazari Alam
  • Hasan Alizadeh
  • Hamid Rahimian Mashhadi
چکیده [English]

Grand cherry (Physalis divaricata) is considered as the most problematic weed in sugar beet farms in Alashtar county, Iran. Special experiments involving chemical control of this weed were carried out using trifluralian, etalfluralian and chloridazon herbicides under laboratory conditions. The experiments were designed in a randomized complete block design in three replications, carried out in 2007. The study showed that more than 50 percent of the weed germination was obstructed by chloridazon herbicide application showing a significant difference with control at 5 percent level. Trifluralian, etalfluralin and mixture of the two herbicides treatments did not show any significant difference in weed germination as compared with control. But all the seedlings were demolished except those in control after a passage of three weeks. It became euident that these herbicides can obstruct the root development growth of this weed. A study of the growth and density of this weed in wheat fields showed that wheat crop can effectively decrease the density as well as growth of the weed grand cherry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • ...
  • Grand cherry
  • herbicide