بررسی پراکسیداسیون چربی‏ها و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذر گلرنگ تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور شناخت مکانیسم‏های پیری بذرهای گلرنگ انجام شد که در آن از تیمارهای پیری طبیعی (انبارداری معمولی به مدت 6 سال)، پیری مصنوعی (نگهداری در دمای 41 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 100 درصد به مدت 4، 8 و 12 روز) و بدون پیری استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که درصد جوانه‌زنی، بنیه گیاهچه و فعالیت سه آنزیم آنتی‌اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بر اثر تیمار پیری مصنوعی و طبیعی کاهش یافت و محتوی مالون‌دی‌آلدهاید (MDA) بذر و جنین، میزان نشت الکترولیت‏ها از بذر و جنین همچنین میانگین زمان جوانه‏زنی بر اثر تیمار پیری مصنوعی و طبیعی افزایش یافت. همچنین بر اثر تیمار پیری مصنوعی و طبیعی میانگین زمان جوانه‌زنی افزایش یافت که این افزایش در تیمار پیری طبیعی از کلیه تیمارها بیشتر بود. در تیمار پیری مصنوعی با افزایش مدت زمان پیری اثرات تیمار شدیدتر بود به طوری که درصد جوانه‏زنی در تیمار بدون پیری، 4، 8 و 12 روز پیری به ترتیب 94، 64، 56 و 41 درصد بود. آنزیم آسکوربات پراکسیداز نسبت به دو آنزیم دیگر حساسیت بیشتری نسبت به تیمارهای مختلف پیری نشان داد و درصد کاهش فعالیت آن در شرایط پیری از دو آنزیم دیگر بیشتر بود. میزان فعالیت هر سه آنزیم آنتی اکسیدانت با محتوی MDA بذر و جنین همبستگی منفی و معنی‏داری نشان داد و بیانگر این است که با کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در تیمارهای پیری میزان گونه‌های فعال اکسیژن افزایش یافته که موجب افزایش پراکسیداسیون چربی‏ها شده است که احتمالاً بر اثر پراکسیداسیون چربی‏ها و تخریب غشاء‌های سلول، درصد جوانه‌زنی و بنیه بذر کاهش یافته است. تخریب غشاء‌های سلول موجب افزایش نشت الکترولیت‏ها از بذر و جنین شده که همبستگی قوی و منفی بین نشت الکترولیت‏ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت نشانگر این مسئله است. به طور کلی کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدانت می‌تواند یکی از مکانیسم‏های فیزیولوژیکی دخیل در زوال بذر تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes Activity under Natural and Accelerated Aging in Safflower (Carthamus tinctorius L.) Seed

نویسندگان [English]

 • Azam Zamani
 • Seyed Ahmad Sadat Nouri
 • Reza Tavakol Afshari
 • Hamid Iran Nezhad
 • Gholam Ali Akbari
 • Afshin Tavakoli
چکیده [English]

An experiment was conducted to determine the aging mechanism in safflower seed using natural aging treatment (storing seed at room temperature for six years) and accelerated aging ( incubating the seed at 41?C and close to 100% relative humidity for 4 ,8 and 12 days). The results indicated that both natural and accelerated aging reduced germination percentage, seed vigor and activity of Catalase (CAT), Peroxidase (POX) and Ascorbat Peroxidase (APX). The results also show that Malondialdhyde (MDA) content, electrolyte leakage and Mean Time to Germination (MTG) enhanced under natural and accelerated aging. The germination percentage in accelerated aging (from 94 percent in control) reached 64, 5 and 41 percent within 4, 8 and 12 days of treatment respectively. The increase in MTG was higher in natural aging than in accelerating aging. The decrease in ascorbat peroxidase activity in the aging treatments were higher than those in catalase and proxidase activities. Decrease in antioxidant enzyme activity resulted in enhanced Reactive Oxygen Species (ROS) and lipid peroxidation. Lipid peroxidation and membrane damage resulted to decrease seed germination and vigor. A high correlation was obtained between MDA content and germination as well as seed vigor in both accelerated and natural aging suggesting that lipid peroxidation plays an important role in safflower seed deterioration in natural and as well in accelerated aging.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Antioxidant Enzymes
 • Lipid Peroxidation
 • Safflower
 • seed deterioration