بررسی تاثیر تنش خشکی و تغذیه برگی برخی از عناصرکم مصرف بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوی کلروفیل، RWC، پایداری غشا و عملکرد دانه ذرت (704SC)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1386 انجام شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح 40%، 60% و 75% تخلیه رطوبت قابل دسترس به عنوان فاکتور اصلی و عناصر کم مصرف در سه غلظت صفر، 3 لیتر در هکتار، 5 لیتر در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. پارامترهای فلورسانس کلروفیل برگ و همچنین محتوی کلروفیل، RWC، پایداری غشا و عملکرد دانه در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی در مرحله اول بر Fo Chla, Chlab و GY)) در سطح احتمال 1% و بر پارامترهای Fv /Fm، Chlb در سطح احتمال 5% معنی‏دار شد، در حالیکه در مرحله دوم فقط بر Fo در سطح احتمال 5% معنی‏دار بود و بر بقیه پارامترها اثر معنی‏داری نداشت. در مرحله اول مقایسه میانگین‌ها نشان دادند که با افزایش سطح تنش خشکی مقدار Chl, aChlb, Chlab, FV/FMو پایداری غشاکاهش و میزان Fo افزایش داشت. در مرحله دوم میانگین پارامتر Foافزایش و FV کاهش نشان داد. اثر تغذیه برگی در مرحله اول فقط بر Fo در سطح احتمال 5% و بر قابلیت هدایت الکتریکی غشا در سطح 1% معنی‏دار شد. در مرحله دوم فقط بر Fo در سطح احتمال 5% معنی‏دار گردید. مقایسه میانگین‌ها نشان دادند، که با افزایش سطوح محلول‌پاشی، مقدار Foدر هر دو مرحله زیاد شد در حالی که از پایداری غشا کاسته شد. بررسی همبستگی ساده در مرحله اول بین FV/FM، FV، Chla,Chlab، EC با عملکرد دانه همبستگی مثبت و بالا و با Foهمبستگی منفی وجود داشت. در مرحله دوم بیشترین همبستگی FV/FM، FV، FMوکمترین همبستگی با Fo وجود داشت. اثر متقابل در مرحله اول فقط بر EC در سطح 1% و در مرحله دوم بر Foدر سطح 5% معنی‏دار شد. نتایج آزمایش نشان داد که پارامترهای اندازه‌گیری شده تحت شرایط تنش خشکی می‌توانند به عنوان معیاری در جهت تعیین شدت تنش باشند. همچنین Fv/Fm ، Fv و حتی Fm معیارهای مناسب‌تری برای ارزیابی شدت تنش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress and some Microelements on Fluorescence Chlorophyll Parameters, Chlorophyll Content, RWC, EC, and Grain Yield in Corn (SC704)

نویسندگان [English]

  • Marjan Darvish Balouchi
  • Farzad PakNezhad
  • Ali Kashani
  • MohamadReza Ardakani
  • Mahtab Darvishi Balouchi
چکیده [English]

An investigation of chlorophyll quick fluorsence variations was made in the Reaserch Field of Islamic Azad University- Karaj in 2007. The experimental design was a split plot one in form of a complete randomized block design with 4 replications. Drought stress was cosiderded in three levels of 40%, 60%, and 75%, on the basis of depletion of soil moisture as the main factor and the factor of microelements in three levels of 0, 3, 5 lit/ha. The evaluated traits were chlorophyll fluorsence parameters, RWC, chlorophyll content and cell memberane stability, as well as grain yield in two stages. Results, indicated that the stress effects on F0, chla, chlab and GY and also FV/FM, and chlb were significant at the first stage, while in the second stage they were significant on F0 (p<0.05), and while in other parameters they were non significant. The triat means of FV/FM, chlab, chlb, chla andcell memberan stability declined while F0 increased as drought stress levels increased (at the first stage), but at the second stage F0 increased although Fv decreased. At the first experimental time microelements' effects were significant on F0 (p<0.05) and EC (P<0.01) while at the second stage, they were significant on F0 (p<0.05). The means indicated that F0 increased in each stage, but cell membrane stability decreased although microelement levels increased. FV/FM, chlab, chla and EC had the highest while F0 the lowest correlation coefficient with grain yield. At the second stage the highest correlation coefficient was observed with FV/FM, FV, FM and the lowest with F0 with GY. Interaction effects were significant on EC (p<0.01) at the first and on F0 (p<0.05) at the second experimental time. Result showed that, masured parameters under drought stress can act as an index for determination of intensity of stress. Also FV/FM, FV, and even Fm are suitable for an investigation of intensity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell membrane stability
  • chlorophyll content
  • Chlorophyll quick fluorescence
  • Drought stress
  • relative water content