بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در نظام کشت جنگل زراعی

نویسندگان

چکیده

جنگل زراعی یکی از جنبه‏های کشاورزی پایدار است که در آن گیاهان چوبی چند ساله به طور دلخواه با گیاهان علفی و یا دام در یک نظم مکانی یا زمانی یا هر دو رشد می‏کنند. در همین رابطه، به منظور بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت ذرت آزمایشی بصورت کرت های دو بار خرد شده در غالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان بابل در زیر اشکوب درختان پرتقال بر ویژگی‏های کمی علوفه ذرت انجام شد. آزمایش با 4 سطح کود (0، 100، 200 و300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و 4 تراکم کاشت (110،80، 140 و 170 هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی فرعی انجام گرفت. با افزایش کود نیتروژن و تراکم کاشت وزن خشک علوفه افزایش یافت. به طوریکه بیشترین مقدار علوفه خشک از 300 کیلوگرم نیتروژن با تراکم 170 هزار بوته در هکتار به دست آمد. اثر متقابل نیتروژن و وجین بر نسبت برگ به ساقه معنی‏دار شد که تیمارهای کودی 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و انجام عمل وجین نسبت برگ به ساقه را افزایش داد. بیشترین قطر میوه پرتقال در 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrogen Fertilizer and Sowing Density on Forage Yield of Corn in an Agroforestry System

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghanbarzadeh
  • MohamadReza Chaeichi
  • Seyed Mohamad Bagher Hoseini
  • Alireza Talei
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different sowing densities and nitrogen fertilizer rates on quantitative and qualitative corn forage yield in an agroforestry system with orange trees. The treatments consisted of 4 nitrogen fertilizer levels of 0, 100, 200, and 300kg N/ha (allocated to main plots) and 4 sowing densities of 80000, 110000, 140000 and 170000 of corn seeds (plants) per hectare (allocated to sub plots). The experimental plots being kept either weed free or weed infested were allocated to sub-sub plots. The treatments were arranged as split-split plots in a randomized complete block design with three replications. The forage dry matter yield followed an increasing trend as nitrogen fertilizer and sowing density increased. The highest forage dry matter of around 34000 kg/ha was achieved at 170000 plants/ha while receiving 300kg/ha of nitrogen. The largest orange fruit diameter was observed in 100Kg N/ha and 80000 plants/ha which was not significantly different from 300 kg of N/ha treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agroforestry
  • forage corn
  • nitrogen fertilizer
  • Orange tree
  • Sowing density