جداسازی و بررسی فیلوژنتیک بخشی از ژن گلوتاتیون ترانسفراز کلاس Tau از یازده رقم گندم نان ایرانی

نویسندگان

چکیده

گلوتاتیون ترانسفراز جزء خانواده آنزیم‌های سم‏زدای چندمنظوره است که اساساً سیتوپلاسمی می‌باشد و ترکیبات طبیعی و خارجی سمی را از طریق تری‏پپتید گلوتاتیون سمزدایی می‏کند. اتصالات گلوتاتیونی می‏تواند به واکوئل‏ها یا آپوپلاست انتقال یابد و اساساً سمیت بسیار کمتری نسبت به ترکیبات اولیه داشته باشد. ژن گلوتاتیون ترانسفرازها در بسیاری از موجودات زنده از جمله گونه‏های مختلف گیاهان شناسائی و جداسازی شده‏اند. در این مطالعه جداسازی و تعیین خصوصیات ژن گلوتاتیون ترانسفراز در یازده رقم گندم نان ایران برای اولین بار انجام شد. استخراج DNA، طراحی پرایمرهای اختصاصی، PCR، الکتروفورز، خالص‏سازی نمونه توسط ستون، تعیین توالی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک منجر به شناسایی توالی‏های جدیدی از ژن گلوتاتیون ترانسفراز شد. این توالی‏ها در بانک جهانی ژن با شماره‏های دسترسی FI131235، FI131236، FI131237، FI131238، FI131239، FI131242، FI131243، FI131244، FI131246، FI131247 و FI131248 به ترتیب برای گلوتاتیون ترانسفراز گندم نان الوند، بیات، بزوستایا، چمران، داراب1، ماهوتی، امید، روشن، سرداری، شاهی و زرین به ثبت رسید. این توالی‏ها زمینه انتقال ژن گلوتاتیون ترانسفراز را به گیاهان حساس به تنش‏های اکسیداتیو و مواد سمی فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Phylogenetic Survey of Partial Glutathione Transferase Tau Class Gene from Eleven Cultivars of Iranian Bread Wheat

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsen zadeh
  • Babak Saffari
  • Hasan Mohabat Kar
چکیده [English]

Glutathione Transferase (GST) is a family of multifunctional detoxification enzymes which are mainly cytosolic that detoxify natural and exogenous toxic compounds through conjugation with glutathione tripeptide. Its conjugates can be transported to vacuoles or apoplast. These conjugates are generally less toxic than the parent compounds. Glutathione transferase is identified and isolated from many organisms including different species of plants. In this study, isolation and characterization of GST genes was carried out from eleven bread wheat cultivars for the first time. DNA extraction, primer design, PCR, Electrophoresis, column purification, DNA sequencing and bioinformatics analysis led to on identification of new sequences of glutathione transferases. These sequences were submitted to NCBI GenBank with FI131235, FI131236, FI131237, FI131238, FI131239, FI131242, FI131243, FI131244, FI131246, FI131247 and FI131248 accession numbers for TaGST of Alvand, Bayat, Besostaya, Chamran, Darab1, Mahouti, Omid, Roushan, Sardari, Shahi and Zarrin bread wheat, respectively. These sequences prepare the basis for gene transfer of glutathione transferase to sensitive plants in oxidative stresses and xenobiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bread wheat
  • detoxification
  • Gene isolation
  • Glutathione
  • Glutathione transferase