بررسی تأثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تلقیح و عدم تلقیح بذر با تیوباسیلوس و شکل مصرف کود نیتروژن (اوره و سولفات آمونیوم) بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (اوکاپی، اس ال ام 046 و ریجنت * کبری)، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. رقم ریجنت * کبری با متوسط عملکرد دانه 4400 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم اوکاپی و اس ال ام 046 بترتیب با عملکرد دانه 4261 و 3709 کیلوگرم در هکتار برتری داشت. تأثیر تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد کلزا و برخی صفات معنی‏داری بود. در تیمار تلقیح بذر با تیوباسیلوس متوسط عملکرد دانه4390 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار عدم مصرف 2/12 درصد افزایش داشت. تأثیر مصرف تیوباسیلوس بر طول ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه اصلی و شاخه فرعی و تعداد برگ در هر بوته معنی‏دار و روی سایر صفات معنی‏دار نبود. در تیمار مصرف کود اوره عملکرد دانه معادل 4215 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار مصرف سولفات آمونیوم با میانگین عملکرد 4031 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی‏داری نشان نداد. اثرات متقابل بین مصرف و عدم مصرف تیوباسیلوس و رقم برای صفات عملکرد دانه، طول شاخه فرعی و طول غلاف در شاخه فرعی معنی‏دار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Thiobacillus Inoculation and Type of Nitrogen Fertilization on Yield and Yield Components of Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Saeed Sharafi
  • Hamid Abbas Dokht
  • MohamadReza ChaeiChi
  • MohammadReza Ardakani
  • Soraya Ghasemi
چکیده [English]

The effects of inoculation of thiobacillus and the type of nitrogen fertilization (urea and ammonium sulphate fertilizers) on yield and yield components of rapeseed cultivars (Okapi, SLM 046 and Reagent * Cobra) were studied. The experiment was carried out as spilit plot factorial in randomized complete block design with 4 replications in Shahrood University of Technology. Reagent * Cobra cultivar produced 4400 Kg/ha which in comparison with the other cultivars was the highest. The effect of thiobacillus on yield and some other traits was significant. Thiobacillus application improved seed yield for about 12.2 percent in comparison with check cultivar. The effect of thiobacillus application on plant height, number of pods in main stem and secondary branch as well as number of leaves in plants was significant. While the effect of nitrogen source (urea and amonium sulphat) on yield was not significant. Interaction between application vs. no application of thiobacillus and cultivars was significant regarding seed yield, length of secondary branch and length of pod on the secondary branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • biological fertilizer
  • Canola cultivars
  • nitrogen fertilizer
  • yield