بررسی رابطه کارائی مصرف آب و نیتروژن در فتوسنتز دو هیبرید ذرت دانه‌ای

نویسندگان

چکیده

در مناطق عمده تولید ذرت (Zea mays L.) کمبود آب و نیتروژن از مهمترین دلایل کاهش عملکرد می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارائی مصرف آب و نیتروژن در فرایند فتوسنتز در شرایط رطوبتی متفاوت با سطوح مختلف نیتروژن مصرفی طراحی و اجرا گردید. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در بهار و تابستان 1385 انجام شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از مقادیر متفاوت رطوبت خاک (معادل 5/0، 8/0، 1 و 2/1 ظرفیت مزرعه‌ای)، مقادیر متفاوت نیتروژن خاک (60 و 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و 2 هیبرید ذرت(KSC 704 , KSC 700) . نتایج نشان داد که هیبرید KSC 700 در زمان کمبود آب یا کمبود نیتروژن، کارائی مصرف آب زیادتری داشت و این امر به دلیل زیادتر بودن کارائی مصرف نیتروژن در فرایند فتوسنتز این هیبرید بود. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که رابطه بین کارائی مصرف آب و نیتروژن که در شرایط عادی مثبت است در شرایط تنش رطوبتی منفی می‌شود. در مجموع بر اساس این پژوهش به نظر می‌رسد که هیبرید KSC 700 برKSC 704 ، که در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرد، در شرایط آب و هوای خشک و کمبود نیتروژن برتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Water and Photosynthetic Nitrogen Use Efficiency in Two Maize Hybrids

نویسندگان [English]

  • Yahya Emam
  • Arsalan Ziaei
چکیده [English]

Water deficit and low nitrogen content of soil are the two major yield limiting factors in most maize (Zea mays L.) producing areas. The objective of the current research was to evaluate the relationships between photosynthetic water and nitrogen use efficiency at different levels of soil moisture and nitrogen contents. A factorial experiment, based on completely randomized design with 3 replications was conducted in the greenhouse of College of Agriculture, Shiraz University in the spring and summer 2006. The treatments consisted of 4 different levels of soil moisture based on field capacity (1.2 FC, FC, 0.8 FC and 0.5 FC), soil nitrogen at two levels (180 and 60 kg ha-1) and 2 single crosses of maize hybrids (KSC 700 and KSC 704). The results revealed that KSC 700 had a higher photosynthetic water use efficiency compared to KSC 704 under the water and nitrogen stressed conditions, this being due to higher photosynthetic nitrogen use efficiency. Furthermore, the present research indicated a negative correlation between photosynthetic water use efficiency and photosynthetic nitrogen use efficiency under water stress conditions. Overall, it appears that KSC 700 hybrid might be superior under low water and nitrogen availability conditions, compaed to widely grown KSC 704 hybrid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • nitrogen
  • Photosynthetic nitrogen use efficiency
  • Photosynthetic water use efficiency
  • water stress