نویسنده = نادعلی بابائیان جلودار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پایداری و سازگاری عملکرد ارقام پنبه بر اساس روش‌های تک متغیره پارامتری، ناپارامتری و مدل AMMI

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 397-407

سکینه دماوندی کمالی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ عمران عالیشاه


2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف برنج (Oriza sativa L.) با استفاده از روش‌‌های آماری چند متغیره

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388

نقی حسین زاده فشالمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ پیمان زمانی؛ مهرزاد الله‌قلی‌پور الله‌قلی‌پور


3. بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری و اثر ژن در کنترل صفات مختلف در برنج از طریق تلاقی دای‌آلل

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388

نادعلی باقری؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ اسماعیل حسن نتاج