اثر هورمون‌پاشی و تلقیح باکتری بر گیاه لوبیاچیتی در شرایط متفاوت دمایی و رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی کرج

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر استیل سالیسیلیک اسید (هورمون ASA) و باکتری باسیلوس ولزنسیس (Bacillus velezensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1400 در تاریخ های کاشت مجزا ( نیمه اردیبهشت و آخر خرداد ) انجام شد. تیمارها شامل دو سطح آبیاری (آبیاری 70% و 100% نیاز آبی گیاه) به‌عنوان کرت اصلی، محلول‌پاشی (هورمون ASA در سطح 5/0 میلی‌مولار و شاهد) به‌عنوان کرت فرعی و تلقیح بذر با باکتری باسیلوس ولزنسیس و عدم تلقیح به‌عنوان کرت فرعی فرعی بودند. نتایج نشان داد که بر همکنش تاریخ کاشت، آبیاری، محلول‌پاشی هورمون ASA و تلقیح بذر با باکتری بر صفات شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، شاخص برداشت لوبیا چیتی معنی‌دار بود. در تیمارهای بدون تنش آبی، در کشت نیمه اردیبهشت بیش‌ترین ارتفاع بوته (154 سانتی‌متر)، تعداد شاخه فرعی در بوته (7 عدد) شاخص سطح برگ (3/7)، عملکرد دانه (3045 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (43%)، وزن صد دانه (37 گرم)، تعداد غلاف در بوته (24 عدد) در اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و تلقیح با باکتری به‌دست آمد. بالاترین عملکرد بیولوژیک (7997 کیلوگرم در هکتار) مربوط به کشت آخر خرداد در اثر تنش کم آبی (70% نیاز آبی گیاه) و محلول پاشی با هورمون ASA و تلقیح با باکتری‌بود. به‌طور کلی در شرایط تنش کم آبی در هر دو تاریخ کاشت کاربرد توام هورمون‌پاشی و تلقیح با باکتری باعث افزایش صفات عملکرد گیاه لوبیا چیتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hormone spraying and bacterial inoculation on bean plant under different temperature and humidity conditions

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Zamani 1
 • Naser Majnoun Hosseini 2
 • Mostafa Oveisi 3
1 PhD. student of Agronomy department, Faculty of Agriculture & natural sciences,, University of Tehran
2 Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture,, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture,, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

To investigate the effect of acetylsalicylic acid (ASA) and Bacillus velezensis bacteria on the yield and yield components of it, an experiment was conducted in the form of split-split plots in the form of a randomized complete block design in four replicates in the research farm of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in 2021, it was done on separate planting dates (Mid May and late June). The treatments included two irrigation levels (irrigation 70% and 100% of the plant's water requirement) as the main plot, foliar spraying (ASA hormone at 0.5 mM level and control) as a secondary plot and inoculation with Bacillus velezensis bacteria and no inoculation as a secondary subplot. Results of the analysis of variance showed that the interactions of sowing date, irrigation, foliar spraying, and inoculation with bacteria on the traits measured in pinto beans was significant. The maximum plant height (154 cm), number of sub-branches (7), leaf area index (3.7), seed yield and harvest index (3045 kg/ha and 43%, respectively), 100 seed weight (37 grams), pod numbers (24) were obtained in mid-May planting date, along with salicylic acid foliar spraying and bacterial inoculation without water stress. Water deficit stress (70% of plant water requirement) and foliar spraying with ASA hormone and inoculation with bacteria, in late June sowing date the highest biological yield (7997 kg/ha) obtained. Overall, hormone spraying and inoculation with bacteria improved the yield characteristics of pinto bean under drought-stress conditions in both sowing dates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • salicylic acid
 • Bacillus velezensis
 • pinto bean
 • sowing date
 • yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 28 آبان 1402
 • تاریخ انتشار: 25 فروردین 1403