اثر محلول‌پاشی جیبرلین بر قدرت مقصد فیزیولوژیکی و انتقال مجدد ارقام گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ایران

چکیده

هورمون‌ها نقش مهمی در تنظیم فرایند پر شدن دانه‌ها و تقاضای مواد‌پرورده از منبع فتوسنتز جاری و انتقال مجدد ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق، بهبود قدرت مقصد از طریق محلول‌پاشی جیبرلین و اندازه‌گیری انتقال مجدد و عملکرد در شرایط تنش خشکی آخر فصل بود. 20 رقم گندم در قالب طرح کرتهای دوبار خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. آبیاری در دو سطح آبیاری متداول و تنش خشکی پس از گرده‌افشانی به‌عنوان عامل اصلی، محلول‌پاشی جیبرلین (GA3) در دو سطح شاهد و محلول‌پاشی GA3 در مرحله گرده‌افشانی به عنوان عامل فرعی و رقم به‌عنوان عامل فرعی فرعی در نظرگرفته شد. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، اجزای عملکرد و انتقال مجدد به تفکیک میانگره تعیین شد. تنوع ‌ژنتیکی زیادی از نظر انتقال مجدد و عملکرد بین ارقام گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی وجود داشت. اما پاسخ ارقام به کاربرد جیبرلین تقریبا مشابه بود. تنش خشکی آخر فصل سبب کاهش عملکرد دانه (33درصد)، عملکرد بیولوژیکی (20 درصد)، وزن هزاردانه (14درصد)، تعداد دانه در سنبله (14 درصد) و انتقال مجدد (8درصد) شد، اما کاربرد جیبرلین با تنظیم و تغییر فرایندهای فیزیولوژیکی سبب بهبود این صفات در هر دو شرایط آزمایشی شد. محلول‌پاشی جیبرلین در مرحله گرده‌افشانی گندم تأثیر مثبتی بر تقویت مقصد و انتقال مجدد به‌ویژه در شرایط آبیاری مطلوب داشت. در شرایط تنش خشکی آخرفصل به‌دلیل کاهش طول دوره پرشدن دانه، اثر مثبت محلول‌پاشی جیبرلین روی صفات مورد مطالعه کمتر بود. با توجه ‌به نتایج این آزمایش در شرایط تنش خشکی محلول‌پاشی جیبرلین توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Gibberllin application on sink strength and remobilization of wheat cultivars under terminal drought stress

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi 1
 • Robab Mahmoudi 2
 • Mehri Asiaban 3
1 Agronomy and Plant Breeding Dept. University of Tehran
2 Agronomy & plant breeding department, , University college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Agronomy and Plant Breeding Department,, University college of Agriculture and Natural Resources. University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Hormones play an important role in grain filling regulation (as a reproductive sinks) and the demand for assimilates from current photosynthesis and remobilization sources as well. The objective of this study was to improve sink strength through GA3 application, measuring remobilization and yield under terminal drought stress. 20 wheat cultivars were cultivated in a split split plot (RCBD) design with three replications, full irrigation and 40% of field capacity being main plots, GA3 foliar application (60 μM) and control (No GA3) were regarded as sub-plots and wheat cultivars were sub-sub-plots. Grain yield, biological yield, yield components and remobilization (by internodes) were estimated. Significant variation among cultivars was observed under both full irrigation and stress treatments. However the response of the cultivars to the gibberellin application was almost the same. Drought stress reduced grain yield (33%), biological yield (20%), 1000-seed weight (14%), number of grains per spike (14%) and remobilization (8%), but application of gibberellin increased these traits under both conditions. Gibberellin foliar application at the wheat pollination stage had a positive effect on sink strength and remobilization, especially under full irrigation conditions. Under drought stress conditions, the positive effect of gibberellin application on the studied traits was less due to the reduction of grain filling period. Based on the results of present experiment, foliar application of Gibberellin is not recommended under drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Photo assimilate remobilization
 • Sink strengthen
 • Gibberellic acid
 • Terminal Drought stress
 • Foliar application

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1401