توانایی گیاه‎پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر گیاه‌پالایی سورگوم (Sorghum bicolor L.) به فلز سنگین سرب (Pb)، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 انجام شد. تیمارها در پنج سطح سرب (0 (شاهد)، 400، 800، 1200 و 1600 میلی‏گرم سرب در کیلو‏‏‏‏‏‏‏گرم خاک)، دو سطح بیوچار (عدم مصرف و مصرف 20 گرم بیوچار در کیلوگرم خاک) و دو سطح اسید سالیسیلیک (عدم محلول‏پاشی و محلول‏پاشی 2 میلی‌مولار) مورد بررسی قرار گرفتند. وزن خشک شاخساره و ریشه، غلظت سرب در شاخساره، ریشه و خاک، شاخص تحمل، فاکتور انتقال، فاکتور تجمع زیستی شاخساره و میزان جذب سرب در شاخساره اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک سبب کاهش اثر منفی سرب در وزن خشک سورگوم و بهبود صفات مرتبط با گیاه‌پالایی شدند. بیشترین غلظت سرب شاخساره و ریشه (به ترتیب 17/671 و 70/398 میلی‌گرم سرب در کیلوگرم ماده خشک) در تیمار مصرف توام بیوچار و اسید سالیسیلیک در 1600 میلی‌گرم سرب خاک به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک در گیاه سورگوم سبب بهبود استخراج گیاهی سرب در خاک‌ آلوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ability of lead phytoremediation by sorghum (Sorghum bicolor L.) under the application of biochar and salicylic acid

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Asieh Jalali 1
 • Faezeh Zaefarian 2
 • roghayeh hasanpour 3
 • Arastoo Abbasian 1
1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Department of Agronomy, Sari Agricultural sciences and Natural Resourses
چکیده [English]

In order to investigate the effect of biochar and salicylic acid on phytoremediation of sorghum (Sorghum bicolor L.) to lead heavy metal (Pb), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 4 replications in the greenhouse of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2019. Treatments in five levels of lead (0, 400, 800, 1200 and 1600 mg Pb kg-1 soil), two levels of biochar (no-consumption and consumption of 20 g biochar kg-1soil) and two levels of salicylic acid (no-foliar application and 2 mM foliar application) were investigated and shoot and root dry weight, tolerance index, pb concentration in shoot, root and soil, transfer factor, bioaccumulation factor and Pb uptake in the shoot were measured. The results showed that the application of biochar and salicylic acid reduced the negative effect of lead on dry weight of sorghum and improved traits related to phytoremediation. The highest Pb concentration in shoot and root (671.17 and 398.70 mg Pb kg-1 dry matter, respectively) were obtained in the combined treatment use of biochar and salicylic acid at 1600 mg Pb kg-1 soil. Generally, the results showed that the use of biochar and salicylic acid in sorghum improves phytoextraction of Pb in contaminated soil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dry weight
 • Heavy metal
 • Lead uptake
 • Phytoextraction
 • soil

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1399