اثر محلول‌پاشی اسیدآبسیزیک و ملاتونین برخصوصیات مرفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه سالیکورنیا (Salicornia europaea L.)تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 رییس بخش فیزیولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات علوم کشاورزی گرگان

4 دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 2. استادیار اصلاح گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 دانشیار گروه علوم سلولی مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

7 دانشیار گروه علوم زیستی دانشگاه شیراز

10.22059/ijfcs.2020.299512.654703

چکیده

گیاه سالیکورنیا از این نظر حائز اهمیت است که به عنوان یک گیاه شورزیست، قابلیت کشت در نواحی شور و آبیاری باmآبهای نامتعارف و خیلی شور را دارا میباشد. به منظور بررسی کاربرد فیتوهورمونها روی تعدیل شوری بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه سالیکورنیا (Salicornia europaea L) آزمایشی در سال 1398 در گلخانه واقع شهرستان گرگان انجام شد. آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول سطوح مختلف شوری )صفر، 400 و 600 میلیموالر(، عامل دوم تیمار هورمون )عدم مصرف هورمون، اسیدآبسیزیک 50 میکروموالر، مالتونین 50 میکروموالر و اثر توام هردو هورمون( به صورت محلولپاشی روی اندام هوایی بود. نتایج نشان داد اثر متقابل تنش شوری و هورمون در صفات ارتفاع اندام هوایی، تعداد شاخه فرعی، وزن تر ساقه و ریشه، وزن دانه، وزن خشک سنبله، وزن خشک کل اندام هوایی گیاه سالیکورنیا در سطح یک درصد )01.0 )05.0 به ترتیب با 110( 1/1 برابر(، 195( 5/19برابر( و 245( 5/24برابر( درصد افزایش نسبت به شاهد در تیمار شوری 400 میلی موالر و محلولپاشی توام اسیدآبسیزیک و مالتونین بدست آمد. در بررسی ضرایب همبستگی صفت وزن تر ساقه با صفات وزن خشک کل اندام هوایی و وزن تر ریشه در سطح یک درصد )01.0 وزن دانه در سطح پنچ درصد )05.0 وزن خشک کل اندام هوایی در سطح پنج درصد )05.0 اسیدآبسیزیک و مالتونین میتواند به گیاه در تحمل بیشتر تنش شوری و افزایش خصوصیات عملکردی )به خصوص مالتونین در اجزای عملکرد گیاه( کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects foliar spraying of abscisic acid and melatonin on morphological characteristics and yields performance Salicornia europaea L. under salinity stress

نویسندگان [English]

 • Mehrnesa qarehkhani 1
 • Hassan Soltanlooh 2
 • Hassan Mokhtarpour 3
 • sanaz ramezanpour 4
 • sarah khorasaninejad 5
 • Masoud Mashhadi Akbar Boojar 6
 • Elaheh Tavakol 7
2 Plant Breeding and Biotechnology Dept, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan. Iran
3 Plant Physiologic Dept, Agriculture and Natural Resources Research Center Golestan. Gorgan.
4 Plant Breeding and Biotechnology Dept, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan. Iran.
5 Horticultural Sciences, Plant Production Faculty, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan. Iran
6 Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Biological sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iimportance of Salicornia as a halophyte plant is the ability to grow in saline and irrigated areas with unusual and highly saline water. In order to investigate the effect of phytohormones on salinity adjustment on vegetative and physiological traits of Salicornia europaea L., an experiment was conducted in a greenhouse located in Gorgan city. The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The first factor was different salinity levels (0, 400 and 600 mM), the second factor was hormone treatment (without hormone, 50 mM abscisic acid, 50 mM melatonin, and the combined effect of both hormones) on aerial spraying. Interaction of salinity and hormones on shoot height, branch number, shoot and root wet weight, seed weight, spike dry weight, total shoot dry weight of Salicornia at one percent (P <0.01) and shoot height and ion leakage (LE) were significant at the five percent level (P <0.05). The maximum yield, grain weight, spike dry weight and total shoot dry weight were increased by 110 (1.1 fold), 195 (19.5 fold) and 245 (24.5 fold) percent, respectively, in 400 mM salinity and abscisic acid and melatonin, together, were obtained. The most of the studied traits were obtained at 400 mM salinity with the combined effect of abscisic acid and melatonin. in the correlation coefficients, straw fresh weight trait coefficients with straw dry weight and root fresh weight at level one percent (P˂0.01) and number of branches, spike dry weight and grain weight at level five percent (P <0.05). The root fresh weight trait was positively and significantly correlated with number of branches, spike dry weight, grain weight and straw dry weight at level five percent (P <0.05). foliar application of abscisic acid and melatonin can help the plant to tolerate salinity and increase its functional properties (especially melatonin in yield components) will be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation
 • ion leakage (LE)
 • Significant
 • spraying