تأثیر روش‌های مختلف تغذیه آلی بر ریز غده زایی سیب‌زمینی در شرایط هواکشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

3 مربی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

استفاده از روش‌های رایج و سنتی برای تولید تجاری غده بذری سیب‌زمینی باعث انتشار بیماری‌های قارچی و باکتریایی می‌شود. از سوی دیگر استفاده از روش‌هایی چون هواکشت با مشکلاتی مانند هزینه بالای تأمین مواد غذایی موردنیاز آنها روبرو است. لذا به‌منظور بررسی امکان استفاده از مواد غذایی با منشاء طبیعی در شرایط هواکشت، آزمایشی با هشت تیمار به‌صورت طرح کاملاً تصادفی دو مشاهده‌ای در سه تکرار انجام گرفت.تیمارها شامل: 1- محلول غذایی اتازو، 2 و 3- محلول چای ورمیکمپوست با نسبت‌های یک به پنج و یک به 10، 4- محلول شیرابه ورمی‌کمپوست، 5 و 6- کود مرغی مایع با نسبت‌های دو و شش در 1000، 7 و 8- محلول ترکیبی به‌صورت مخلوط شیرابه کود گاوی و عصاره بقایای میوه به نسبت‌های دو و 6 در 1000 بودند. در بین محلول‌های غذایی آلی مورد آزمایش، شیرابه ورمی‌کمپوست و چایکمپوست عملکرد قابلقبولی داشتند و جایگزین مناسبی برای محلول شیمیایی اتازو بودند. از آنجاییکه جذب عناصر غذایی در pH‌های بالاتر از 3/7 و EC بیشتر از دو دسی ‌زیمنس بر متر دچار اختلال می‌شوند، می‌توان بالا بودن pH محلول‌های ترکیبی و کود مرغی (بهترتیب 6/7 و 9/7) و  ECنزدیک به 3 را از مهم‌ترین دلایل کاهش عملکرد دانست. همچنین نظر به نقش فسفر در انتقال کربوهیدرات‌ها از برگ‌ها به غده‌ها، می‌توان یکی از دلایل افزایش عملکرد غده با تغذیه محلول‌های غذایی شیرابه ورمی‌کمپوست و چای کمپوست را به فسفر بیشتر آنها در مقایسه با محلول‌های غذایی کود مرغی مایع و محلول ترکیبی نیز نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of various organic nutrition methods on potato minituber production in aeroponic condition

نویسندگان [English]

  • Farshad Moradpoor 1
  • Mahmud Khoramivafa 2
  • Heydar Zolnurian 3
1 Former Student of Agroecology, Agronomy and plant breeding, Razi University
2 Assistant professor, Agronomy and plant breeding, Razi University
3 Retired trainer of Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah Province
چکیده [English]

Commercial production of seed potato tuber by means of traditional and conventional methods resulted in the spread of bacterial and fungal disease. In contrast, high cost of nutritional supply is one of the problems in the some methods such as aeroponic. Hence in order to study seed tuber potato production in aeroponic condition using substances with natural origim, an experiment was conducted with eight treatments as completely randomized design with three replications. The treatments were 1- Otazo nutritional solution, 2 and 3- Tea vermicompost solution with 1:5 and 1:10 ratio, 4- Vermi wash solution, 5 and 6- Liquid poultry manure with 2 and 6:1000 ratio, 7 and 8- Mixed solution as mixed of cow manure with fruits and plants waste with 2 and 6:1000 ratio. Among the tested organic nutritional solutions, the vemi wash and tea vermicompost be able to substitute for Otazo chemical solution due to their satisfactory function. Whereas nutritional elements absorbtion was interrupted in pH of higher than 7.3 and EC over than 2 dS/m, therefore, the most important reason for low yield in liquid poultry manure and mixed solutions were their pH (7.9 and 7.6 respectively) and EC about 3. According to the role of phosphorous in carbohydrates transfer from leaves to tubers, the more tuber yield can attributed to more phosphorous contents in vermi wash and tea vermicompost solutions compared with liquid poultry manure and mixed solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric conductivity
  • liquid poultry manure
  • Otazo nutritional solution
  • pH