شناسایی QTLهای کنترل‌کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استاد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد پژوهشکدة زیست‌فناوری دانشگاه ارومیه

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

5 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

6 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده

تنش شوری ازجمله مهم‌ترین تنش­های غیرزندة تهدیدکنندة گیاهان است. به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان و تجزیة ژنتیکی این صفات در رابطه باتحمل به شوری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایة طرح کامل تصادفی با سه تکرار در گلدان و در فضای باز انجام گرفت. عامل‌های موردبررسی در این آزمایش شامل سطوح مختلف تنش شوری (عادی یا نرمال و تنش ناشی از 6 دسی­زیمنس­بر­متر) و رگه (لاین)‌های خویش‌آمیختة نوترکیب آفتابگردان (102 رگة حاصل از تلاقی بین دورگه RHA266 و PAC2 به همراه والدین) بودند. نتایج نشان داد که اثر تنش شوری بر همة صفات موردبررسی به‌جز صفات طول دم برگ، عرض برگ، طول برگ، قطر طبق و وزن صددانه معنی­دار است. تأثیر ژنوتیپ بر همة صفات موردبررسی معنی­دار بود. تجزیة ژنتیکی صفات اندازه­گیری‌شده با استفاده از نقشة پیوستگی تهیه‌شدهبا 221 نشانگر مولکولی (SNP11SSR/210) با میانگین فاصلة 44/7 سانتی­مورگان بین نشانگرها به روش مکان­یابی فاصله­ای مرکب (CIM)انجام گرفت. برای صفات موردبررسی درمجموع ۳۱ QTL شناسایی شد که 14 QTL مربوط به شرایط عادی و 17 QTL مربوط به شرایط تنش شوری بود. بیشترین مقدار R2 (درصد تغییرات فنوتیپی توجیه‌شده) (7/39درصد) مربوط به QTLشناسایی‌شده برای صفت شمار روز تا گلدهی در شرایط تنش شوری بود.چندی ازQTLهای شناسایی‌شده برای صفات مختلف هم جایگاه بودند. استفاده از QTL­های هم­مکان موجب افزایش کارایی انتخاب به کمک نشانگر و پیشبرد برنامه­های بهنژادی گیاهی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of QTLs controlling yield and yield components in sunflower under salinity stress conditions

نویسندگان [English]

 • Fariba Morsali Aghajari 1
 • Reza Darvishzadeh 2 3
 • Hamid Hatami Maleki 4
 • Mohsen Barin 5
 • Naser Abbaspour 6
1 Former M.Sc. Student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Institute of Biotechnology, Urmia University, Urmia, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran
5 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
6 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Salinity stress is one of the most important abiotic stresses which threaten plants. In order to study the effect of salinity stress on yield and yield components of sunflower and also genetic analysis of these traits in relation with salt tolerance, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was conducted. Pots were arranged outside the greenhouse in an open air area under natural environmental conditions. The studied factors were 2 salinity stress levels (normal and 6 dS/m) and sunflower recombinant inbred lines (102 lines derived from the cross PAC2 ×RHA266 together with parental lines). Results showed the significant effect of salinity stress on all of studied traits except petiole length, leaf width, leaf length, head diameter and seed weight, meanwhile, the effect of genotype was significant on all of the studied traits. Genetic analysis of measured traits was done using a linkage map with 221 molecular markers (210SSR/11SNP) with an average distance of 7.44 cM between markers via composite interval mapping (CIM). 14 and 17 QTLs were detected for studied traits under normal and salt stress conditions, respectively. The maximum amount of R2 (39.7%) was detected for QTL identified for days to flowering in salinity stress conditions. The results showed the existence of co-localized QTLs for some of the studied traits under normal and salt stress conditions. Using co-localized QTLs improve the efficiency of marker-assisted selection in plant breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic analysis
 • gene mapping
 • Salinity stress
 • Sunflower
 1. Abdi, N., Darvishzadeh, R., Jafari, M., Pirzad, A. & Haddadi, P. (2012). Genetic analysis & QTL mapping of agro-morphological traits in sunflower (Helianthus annuus L.) under two contrasting water treatment conditions. Plant OMICS Journal, 5, 149-158.
 2. Abdi, N., Darvishzadeh, R., Hatami Maleki, H., Haddadi, P. & Sarrafi, A. (2013). Identification of quantitative trait loci for relative water content & chlorophyll concentration traits in recombinant inbred lines of sunflower (Helianthus annuus L.) under well-watered & water-stressed conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 100, 159-166.
 3. Ahmed, I., Ali, A., Mahmood, I. A., Salim, M., Hussain, N. & Jamil, M. (2005). Growth & ionic relations of various sunflower cultivars under saline environment. Helia, 28,147-158.
 4. Akram, M., Ashraf, M. Y., Ahmad, R., Waraich, E. A., Iqbal, J. & Mohsan, M. (2010). Screening for salt tolerance in maize (Zea mays L.) hybrids at an early seedling stage. Pakistan Journal of Botany, 42, 141- 154.
 5. Amouzadeh, M., Darvishzadeh, R., Davar, R., Abdollahi Mandoulakani, B., Haddadi, P. & Basirnia, A. (2015). Quantitative trait loci associated with isolate specific & isolate non-specific partial resistance to Sclerotinia sclerotiorum in sunflower. Journal of Agricultural Science & Technology, 17, 213- 226.
 6. Amouzadeh, M., Darvishzadeh, R., Haddadi, P., Abdollahi Mandoulakani, B. & Rezaee Danesh, Y. (2013). Genetic analysis of partial resistance to basal stem rot (Sclerotinia sclerotiorum) in sunflower. Genetika, 45, 737- 748.
 7. Anwar ul Haq, M., Akram, S., Akhtar, J., Saqib, M., Saqib, Z.A. & Jan, M. (2013). Morphophysiological characterrization of sunflower genotypes (Helianthus annuus L.) under salin condition. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 50, 49- 54.
 8. Ashraf, M., Athar, H. R., Harris, P.J.C. & Kwon, T.R. (2008). Some prospective strategies for improving crop salt tolerance.Advances in Agronomy, 97, 45-110.
 9. Ashraf, M. & Akram, N.A. (2009). Improving salinity tolerance of plants through conventional breeding and genetic engineering: an analytical comparison. Biotechnol Adv., 27, 744-752.
 10. Ashraf, M. & Foolad, M. R. (2013). Crop breeding for salt tolerance in the era of molecular markers and marker-assisted selection. Plant Breeding, 132, 10-20.
 11. Asia Khaton, M., Qureshi, S. & Hssain, M.K. (2000). Effect of salinity on some yield parameters of sunflower. Inter. International Journal of Agriculture and Biology, 4, 382-384.
 12. Azzedine, F., Gherroucha, H. & Baka, M. (2011). Improvement of salt tolerance in durum wheat by ascorbic acid application. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 7, 27-37.
 13. Bahmani, K., Sadat Noori, S. A., Izadi Darb&i, A. & Akari, A. (2015). Molecular mechanisms of plant salinity tolerance: a review. Australian Journal of Crop Science, 9, 321-336.
 14. Basten, C. J., Weir, B. S. & Zeng, Z. B. (2002). QTL Cartographer, version 1.16: Program in Statistical Genetics. Raleigh, NC, USA: North Carolina State University.
 15. Bert, P. F., Jouan, I., Dechamp-Guillaume, G., Serre, F., Philippon, J., Nicolas, P. & Vear, F. (2004). Comparative genetic analysis of quantitative traits in sunflower (Helianthus annuus L.) Characterisation of QTL involved in resistance to Sclerotinia sclerotiorum & Phoma macdonaldi. Theoretical & Applied Genetics, 109, 865-874.
 16. Bunyamin, Y., Yaser, F., Oz Pay, T., Turkozu, D., Terziodlu, O. & Tamkoc, A. (2008). Variations in response to salt stress among field pea genotypes (Pisum sativum sp.arvense L.).Journal of Animal & Veterinary Advances, 7, 907-910.
 17. Churchill, G.A. & Doerge, R.W. (1994). Empirical threshold values for quantitative trait mapping. Genetics, 138, 963-971.
 18. Darvishzadeh, R., Alavi, R. & Sarrafi, A. (2010). Resistance to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum DC.) in oriental & semi-oriental tobacco germplasms under field condition. Journal of Crop Improvements, 24, 122-130.
 19. Darvishzadeh, R., Pirzad, A., Hatami-Maleki, H., Poormohammad-Kiani, S. & Sarrafi, A. (2010). Evaluation of the reaction of sunflower inbred lines and their F1 hybrids to drought conditions using various stress tolerance indices. Spanish Journal of Agricultural Research, 8, 1037-1046.
 20. Darvishzadeh, R., Poormohammad Kiani, S., Dechamp-Guillaume, G., Gentzbittel, L. & Sarrafi, A. (2007). Quantitative trait loci associated with isolate specific & isolate nonspecific partial resistance to Phoma macdonaldii in sunflower. Plant Pathology, 56, 855-861.
 21. Dashti, H., Naghavi, M. R. & Tajabadipour, A. (2010). Genetic analysis of salinity tolerance in a bread wheat cross. Journal of Agricultural Science and Technology, 12, 347-356.
 22. Davar, R., Darvishzadeh, R., Majd, A., Gousta, Y. & Sarrafi, A. (2010). QTL mapping of partial resistance to basal stem rot in sunflower using recombinant inbred lines. Phytopathologia Mediterranea, 49, 330-341.
 23. Dehshiri, A., Modares Sanavi, M., Rezai, H. & Shirani Rad, A. (2012). Effect of elevated concentration of atomospheric carbon dioxide on some traits of three rapeseed (Brassica napus L.) varieties under saline conditions. Seed & Plant Production Journal, 28, 35-52. (in Farsi)
 24. Di Caterina, R., Giuliani, M. M., Rotunno, T., De Caro, A. & Flagella, Z. (2007). Influence of salt stress on seed yield & oil quality of two sunflower hybrids. Annals of Applied Biology, 151, 145-154.
 25. Dkhil, B. B. & Denden, M. (2010). Salt stress induced changes in germination, sugars, starch & enzyme of carbohydrate metabolism in Abelmoschus esculentus L. (Moench.) seeds.African Journal of Agricultural Research, 5, 1412-1418.
 26. Ebrahimi, R. & Bhatla, S.C. (2012). Ion distribution measured by electron probe X-ray microanalysis in apoplastic & symplastic pathways in root cells in sunflower plants grown in saline medium. Journal of Biosciences, 37, 713-721.
 27. Epstein, E., Norlyn, J.D., Rush, D.W., Kingsbury, R.W., Kelley, D.B., Cunningham, G.A. & Wron, A.F. (1980). Saline culture of crops: a genetic approach. Science, 210, 399-404.
 28. Gentzbittel, L., Vear, F., Zhang, Y.X., Berville, A. & Nicolas, P. (1995). Development of a consensus linkage RFLP map of cultivated sunflower (Helianthus annuus L.). Theoretical and Applied Genetics, 90, 1079-1086.
 29. Haddadi, P., Ebrahimi, A., Langlade, N. B., Yazdi-Samadi, B., Berger, M., Calmon, A., Naghavi, M. R., Vincourt, P. & Sarrafi, A. (2012). Genetic dissection of tocopherol and phytosterol in recombinant inbred lines of sunflower through QTL analysis and the candidate gene approach. Molecular Breeding, 29, 717-729.
 30. Hatami Maleki, H., Darvishzadeh, R. & Sarrafi, A. (2014). Genetic linkage map & QTL analysis of partial resistance to black stem in sunflower (Helianthus annuus L.). Australasian Plant Pathology, 43, 205-213.
 31. Hussain, S. A., Akhtar, J., Haq, M. A., Riaz, M. A. & Saqib, Z. A. (2008). Ionic concentration & growth response of sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes under saline & or sodic water application. Soil Environ, 27, 177-184.
 32. Jayaraman, K. (1999). A statistical manual for forestry research, food and agricultural organization of the United Nations regional office for Asia and the pacific Bangkok, 234pp.
 33. Kaps, M. & Lamberson, W. R. (2009). Biostatistics for Animal Science: an introductory text. 2nd Edition. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK, 504p.
 34. Lander, E. S. & Botstein, D. (1989). Mapping mendelian factors underlying quantitative traits using RFLP linkage maps. Genetics, 121, 185-199.
 35. Lexer, C., Welch, M. E., Durphy, J. L. & Rieseberg, L. H. (2003), Natural selection for salt tolerance quantitative trait loci (QTLs) in wild sunflower hybrids: Implications for the origin of Helianthus paradoxus, a diploid hybrid species. Molecular Ecology, 12, 1225-1235.
 36. Liu, J. & Shi, D.C. (2010). Photosynthesis, chlorophyll fluorescence, inorganic ion & organic acid accumulations of sunflower in responses to salt & salt-alkaline mixed stress. Photosynthetica, 48, 127-134.
 37. Mass, E. V. & Hoffman, G. J. (1977). Crop salt tolerance: current assessment. Journal of Irrigation & Drainage Division, Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE), 103, 115-134.
 38. Matsui, A., Ishida, J., Morosawa, T., Mochizuki, Y., Kaminuma, E., Endo, T. A., Okamoto, M., Nambara, E., Nakajima, M., Kawashims, M., Satou, M., Kim, J. M., Kobayashi, N., Toyoda, T., Shinozaki, K. & Seki, M. (2008). Arabidopsis transcriptome analysis under drought, cold, high-salinity & ABA treatment conditions using a tiling array. Plant Cell Physiology, 49, 1135-49.
 39. Memon, S. A., Hou, X. & Wang, L. J. (2010). Morphological analysis of salt stress response of pak Choi. Environmental, Agricultural & Food Chemistry,9, 248-254.
 40. Micic, Z., Hahn, V., Bauer, E., Schon, C. C. & Melchinger, A. E. (2005). QTL mapping of resistance to Sclero tinia mid-stalk rot in RIL of sunflower population NDBLOSsel×CM625. Theoretical & Applied Genetics, 110, 1490-1498.
 41. Mohammadi, M., Talei, A., Zinali, H., Nagavi, M. R. & Bayvm, M. (2008). Mapping QTLs controlling drought tolerance in a barley doubled haploid population. Seed & Plant Journal, 24, 1-15.
 42. Morsali Aghajari, F., Darvishzadeh, R., Hatami Maleki, H., Barin, M. & Hatamnia A. (2014). Investigation on the reaction of sunflower recombinant inbred lines to NaCl stress at seedling stage. Applied Research in Soil, 2, 77-91 (In Farsi).
 43. Nooryazdan, H., Serieys, H., Bacilieri, R., David, J. & Berville, A. (2010). Structure of wild annual sunflower (Helianthus annuus L.) accessions based on agro-morphological traits. Genetic Resources and Crop Evolution, 57, 27- 39.
 44. Okhovatian Ardakani, A. R., Mehrabanian, M., Dehghani, F. & Akbarzadeh, A. (2010). Salt tolerance evaluation & relative comparison in cuttings of different pomegranate cultivars. Plant Soil Environ, 56, 176-185.
 45. Poormohammad Kiani, S., Maury, P., Nouri, L., Ykhlef, N., Grieu, P. & Sarrafi, A. (2009). QTL analysis of yield-related traits in sunflower under different water treatments. Plant Breeding, 128, 363- 373.
 46. Poormohammad Kiani, S., Talia, P., Maury, P., Grieu, P., Heinz, R., Perrault, A., Nishinakamasu, V., Hopp, E., Gentzbittel, L., Panieg, N. & Sarrafi, A. (2007a). Genetic analysis of plant water status and osmotic adjustment in recombinant inbred lines of sunflower under two water treatments. Plant Science, 172, 773-787.
 47. Poormohammad Kiani, S., Grieu, P., Maury, P., Hewezi, T., Gentzbittel, L. & Sarrafi, A. (2007b). Genetic variability for physiological traits under drought conditions and differential expression of water stress-associated genes in sunflower (Helianthus annuus L.). Theoretical and Applied Genetics, 114, 193- 207.
 48. Pourmeidan, A., Naein, M.R., Bagheri, H. & Karimi, G.H. (2011). Investigation on salinity tolerance of three rangeland grasses in greenhouse condition. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 18, 58-70.
 49. Rai, M. K., Kalia, R. K., Singh, R., Gangola, M. P. & Dhawan, A. K. (2011). Developing stress tolerant plants through in vitro selection-An overview of the recent progress.Environmental & Experimental Botany, 71, 89-98.
 50. Rani, C.R., Reema, C., Alka, S. & Singh, P.K. (2012). Salt Tolerance of Sorghum bicolor Cultivars during Germination & Seedling Growth. Research Journal of Recent Sciences, 1, 1-10.
 51. Rui, L., Wei, S., Mu-xiang, C., Cheng-Jun, J., Min, W. & Bo-ping, Y. (2009). Leaf anatomical changes of Burguieragymnorrhiza seedlings under salt stress.Journal of Tropical & Subtropical Botany,17, 169-175.
 52. Shahbaz, M. & Ashraf, M. (2013). Improving salinity tolerance in cereals. Critical Reviews in Plant Sciences, 32, 237-249.
 53. Shahbaz, M., Ashraf, M., Akram, N., Hanif, A., Hameed, S., Joham, S. & Rehman, R. (2011). Saltinduced modulation in growth, photosynthetic capacity, proline content & ion accumulation in sunflower (Helianthus annuus L.). Acta Physiologiae Plantarum,33, 1113-1122.
 54. Shannon, M. C. (1997). Adaptation of plants to salinity. In: Sparks, D. (ed.). Advances in Agronomy. Academic Press, 75-120 pp.
 55. Vollmann, J. & Rajcan, I. (2010). Oil Crop Breeding & Genetics. In: Vollmann J, Rajcan I (ed) Oil Crops, Springer, New York, pp 1-30.
 56. Xue, D.W., Zhou, M.X., Zhang, X.Q., Chen, S., Wei, K., Zeng, F.R., Mao, Y., Wu, F.B. & Zhang, G.P. (2010). Identification of QTLs for yield & yield components of barley under different growth conditions. Journal of Zhejiang University, 11, 169-176.
 57. Xu, W., Subudhi, P. K., Crasta, O. R., Rosenow, D. T., Mullet, J. E. & Nguyen, H. T. (2000). Molecular mapping of QTLs conferring stay-green in grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench). Genome, 43, 461-469.
 58. Yilmaz, H. & Kina, A. (2008). The influence of NaCl salinity on some vegetative & chemical changes of strawberries (Fragaria x ananssa L.).African Journal of Biotechnology, 7, 3299-3305.
 59. Zareh, M., Daneshiyan, J. & Zeynali Khaneghah, H. (2004). Genotypic variation in soybean cultivars for drought tolerance. Journal of Agricultural Science, 35, 859-86.
 60. Zarei, L., Farshadfar, E., Haghparast, R., Rajabi, R. & Mohammadi Sarab Badieh, M. (2007). Evaluation of some indirect traits and indices to identify drought tolerance in bread wheat (Triticum aestivum L.). Asian Journal of Plant Sciences, 6, 1204-1210.
 61. Zeng, Z. B. (1994). Precision mapping of quantitative trait loci. Genetics, 136, 1457-1468.